صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شوراى امنيت ملل متحد از توسعۀ فعاليت هاى داعش در افغانستان ابراز نگرانى کرد

شوراى امنيت ملل متحد از توسعۀ فعاليت هاى داعش در افغانستان ابراز نگرانى کرد

شوراى امنيت ملل متحد، از افزايش فعاليت هاى ساير گروه هاى افراطى به ويژه گروه داعش در افغانستان، ابراز نگرانى نموده است.
شوراى امنيت، جمعه شب نشست ويژه در مورد افغانستان برگزار کرده بود، که طى آن ماموريت يوناما در افغانستان را براى يک سال ديگر تمديد کرد.
کشورهاى عضو شوراى امنيت با اکثريت قاطع، يک قطعنامه نيز منظور کردند، که در آن از حضور روزافزون افراط گرايان به ويژه جنگجويان داعش و فعاليت هاى شان ابراز نگرانى شده است.
در قطعنامۀ شوراى امنيت همچنان طالبان، القاعده، داعش و ساير گروه هاى افراطى مسلح، يک تهديد عليه امنيت و ثبات افغانستان عنوان شده و از حکومت خواسته شده که اين تهديد را از بين ببرد.
در اين قطعنامه گفته شده است که گروه داعش، نه تنها تهديد جدى براى افغانستان، بلکه به امنيت کشورهاى منطقه نيز تهديد است.
ملل متحد همچنان از نيروهاى امنيتى ملى افغانستان نيز ستايش کرده که همزمان، هم با چند گروه  افراطى مبارزه مى کنند و هم امنيت خود را تامين مى کنند.
در قطعنامه، بر نقش و همکارى يوناما در پروسۀ صلح افغانستان تاکيد شده است. (پژواک)