صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی: اجرای معاهده آب هلمند با ایران در دستور کار دولت قرار دارد

غنی: اجرای معاهده آب هلمند با ایران  در دستور کار دولت قرار دارد

اشرف غني، رئيس جمهوري افغانستان در همايش بينالمللي بزرگداشت از کارنامههاي محمد موسي شفيق، آخرين نخست وزير ‹دهه دموکراسي ‹ افغانستان، گفت معاهده آب هلمند که 44 سال پيش توسط آقاي شفيق امضاء شده بود، به سود افغانستان است و اجراء آن در دستور کار دولتش قرار دارد.
آقاي غني افزود که در ماده پنجم معاهده افغانستان و ايران در مورد رودخانه هلمند آمده است: «ايران هيچگونه ادعايي بر آب هلمند، بيشتر از مقداريکه طبق اين معاهده تثبيت شده است، ندارد. حتي اگر مقادير آب بيشتر در دلتاي سفلاي هلمند ميسرهم باشد و مورد استفاده ايران هم بتواند، قرار گيرد.»
او گفت که در مورد معاهده هلمند بر آقاي شفيق انتقاد شده بود و فشارهاي زيادي بر او وارد شده بود که اين معاهده منعقد نشود، ولي آقاي شفيق به اين نظر بود که افغانستان و همسايهها بايد منافع مشترکشان را درک کنند و در برابر همديگر، نه به حيث رقيب، بلکه به حيث دوست و همکار رفتار کنند.
آقاي غني، نخست وزير پيشين افغانستان را يک متفکر خواند و گفت: «به برکت انسجام فکري خود، کارهاي بزرگ و مفيد انجام داد.» رئيس جمهوري افغانستان همچنين تاکيد کرد که آقاي شفيق طرفدار روابط نيک با همسايهها بود و به اين امر اعتقاد داشت که همسايهها بايد منافع مشروع همديگر را احترام کنند و بر نکات مشترک همکاريها تاکيد ورزند.
آقاي غني محمد موسي شفيق را پيرو امانالله، پادشاه سابق افغانستان دانست و افزود: «امروز ارادة واضح و محکم داريم که افغانستان ديگر فصل ناتمام نداشته باشد و به رفاه و ثبات دوامدار برسد که هم موجب رفاه مردم خود ما شود و هم موجب ثبات منطقه شود.»
ايران و افغانستان بر تطبيق همهجانبه و کامل معاهده 1351 راجع به آب هلمند و برگزاري جلسات منظم کميشنران آب هلمند طي برنامه و جدول زماني مشخص بارها تأکيد کردهاند.
وزارت خارجه افغانستان تمبر پستي نيز به نام آقاي شفيق چاپ کرده که ديروز توسط آقاي غني پردهبرداري شد.
موسي شفيق در زمان پادشاهي محمد ظاهر، نخست وزيرافغانستان بود. او 53 سال سن داشت که در سال 1979 در زمان حاکميت رژيم کمونيستي افغانستان کشته شد. (بي بي سي)