صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

داکترعبدالله: مذاکره باطالبان بايد در افغانستان صورت بگيرد

داکترعبدالله: مذاکره باطالبان بايد در افغانستان صورت بگيرد

رهبر ائتلاف ملى، در مخالفت با مذاکره با طالبان در قطر، ميگويد که هيچگونه معاملۀ پشت پردۀ دولت و کشورهاى دخيل در قضيۀ افغانستان، قابل قبول نبوده و مذاکره با طالبان بايد درخاک افغانستان صورت بگيرد.

داکترعبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملى که روز(٢٩جدى) در گردهمايى محصلين دانشگاه هاى کابل صحبت ميکرد، از دولت نيز انتقاد نموده، گفت که دولت افغانستان طرح مشخصى بخاطرآوردن صلح درکشور ندارد.

وى که از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٠٦به حيث وزير خارجۀ حکومت حامد کرزى ايفاى وظيفه ميکرد، علاوه نمود که دولت، نه توانايى ادامۀ جنگ را دارد و نه توانايى آوردن صلح در کشور را و اين ناتوانى دولت، باعث شده که جنگ ادامه يابد.

داکتر عبدالله که نامزد دور دوم رياست جمهورى نيز بود، برنقش دولت در مذاکره باطالبان تاکيدنمود؛ اما گفت که دولت يگانه مرجع بوده نميتواند و دولت فعلى، از همه مردم نماينده گى کرده نميتواند؛ بخاطريکه درهرسه پايۀ نظام فعلى، ريشه هاى عدم مشروعيت وجود دارد.

رهبر ائتلاف ملى گفت: مردم افغانستان نه درموضع دولت و نه در موضع نيروهاى خارجى، وضاحت را مى بينند و معاون رييس جمهور امريکا، با صراحت اعلام کرده که ما باطالبان دشمن نيستيم؛ اما وقتى دشمنى نداريد، پس جنگ بخاطرچه؟

به گفتۀ داکتر عبدالله، هرگونه مذاکره با مخالفان مسلح دولت، بايد درافغانستان صورت بگيرد و جامعۀ بين المللى، ميتواند دراين راستا زمينه سازى کند و کسانيکه بخاطرمذاکره مى آيند، زمينۀ تامين امنيت آنها را مساعد سازد.

وى تاکيد نمود: مذاکره بايد در افغانستان صورت بگيرد، نه درقطر و نه درهيچ جاى ديگر.

رهبر ائتلاف ملى گفت که اگر مذاکره با طالبان در قطر صورت بگيرد، مردم افغانستان در حاشيه گذاشته ميشوند و بايد مذاکره در افغانستان داير شود تا نماينده هاى مردم نيز در آن دخيل باشند.

اين درحالى است که رئيس جمهور حامد کرزى، بعد از گزارش هاى منتشره در مورد گشايش دفتر براى طالبان در قطر نيز گفته بود که دفتر براى طالبان، بايد در افغانستان ايجاد گردد و اگر در افغانستان شرايط مساعد نباشد، ترکيه و يا عربستان سعودى براى اين دفتر محل مناسب خواهد بود.

اما بعداً رييس جمهور اعلام کرد که دولت، براى استقرار صلح و تامين امنيت در کشور، با گشايش دفتر طالبان در قطر موافق است و طالبان پذيرفتند که جهت گشايش دفترخود درقطر، برعلاوۀ آن کشور با برخى از جهت هاى بين المللى نيز تفاهم نموده اند.
گزارشاتى مبنى بر گشايش دفتر طالبان در قطر، در اين اواخر داغ بوده؛ اما تا حال چنين دفترى باز نشده است.

رهبر ائتلاف ملى علاوه کرد که هيچ معاملۀ پشت پرده ازسوى دولت و يا از سوى کشورهاى ديگر که در قضيه افغانستان دخيل اند، قابل قبول مردم افغانستان نميباشد.

موصوف افزود: بخاطر مذاکره با مخالفان، بايد يکبار طالبان اعلام کنند که ميخواهند با دولت افغانستان وارد مذاکره شوند تا به مصالحه برسند.

وى گفت: کسانيکه از طرف طالبان وارد مذاکره ميشوند، بايد تعريف شان واضح باشد که از کى و کدام گروه نمايندگى ميکنند.

داکتر عبدالله اضافه کرد: مسئله مصالحه بامخالفان، يک بازى شده و از آن منحيث يک وسيله، استفاده صورت گرفته است.

به گفتۀ رهبر ائتلاف ملى، در ده سال گذشته به مردم افغانستان، از سوى دولت وعده سپرده ميشود و اميدوارى به صلح داده ميشود؛ اما جنگ تشديد پيدا ميکند و مخالفان که ميخواهند با جنگ، نظام را سقوط بدهند، در کارشان قويتر ميگردند.

وى گفت که موقف آنها نيز رسيدن به صلح پايدار است؛ چيزيکه اکثريت مردم ميخواهند؛ صلح باعزت و صلحى که حقوق مردم درآن محفوظ باشد.

داکتر عبدالله گفت که ده سال از حضورنيروهاى خارجى در کشور ميگذرد؛ اما هنوزهم مردم به آرمانى که همانا برقرارى صلح و داشتن يک نظام سياسى که در آن مردم خود را شريک بدانند، دست نيافته اند؛ اما دراين شکى نيست که در اين مدت، کارها و تلاش هايى نيزصورت گرفته و تغييرات مثبت در زندگى مردم به ميان آمده است.

گفتنى است که در گردهمايى محصلين دانشگاه هاى کابل، آنها قطعنامۀ هفت ماده يى را صادر کردند، که از اصل مذاکره براى رسيدن به صلح، مشروط بر اينکه شفاف باشد و نقش شوراى ملى، جامعۀ مدنى و حوزۀ دانشگاهى در رهبرى آن برجسته شود، حمايت شده است.

در بخش ديگر قطعنامه آمده است که مذاکره با طالبان و ديگر گروه هاى مخالف دولت، بايد در چهارچوب ساختارهاى ديموکراتيک، مدنى و منافع مردم افغانستان صورت بگيرد.