صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهبرپیشین جیش المسلمین: اگرگفتگوهای صلح پنهانی ادامه می یافت، به سود هردو جانب بود

رهبرپیشین جیش المسلمین:  اگرگفتگوهای صلح پنهانی ادامه می یافت، به سود هردو جانب بود

رهبر پیشین جیش المسلمین روز چهارشنبه گفت که اگر گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان تا هنگامی، پنهانی ادامه می یافت، به سود هردوجانب بود. رهبر پیشین جیش المسلمین گروه طالبان، سید محمد اکبرآغا با تأکید بر این مطلب گفته است که افشاء شدن گفتگوهای پنهانی واشنگتن با طالبان به مخالفان فرصت خواهد داد تا در روند گفتگوها مداخله کنند.

وی می افزاید تا هنگامی که آتش بس میان طالبان و امریکاییان اعلام نشود، چه گونه گی راستکاری هر دوجانب در گفتگوهای صلح آشکار نخواهد شد.

آشکار شدن گفتگوهای پنهانی امریکا با طالبان در این روزها به یک موضوع داغ رسانه های جهان به ویژۀ افغانستان، مبدل شده است.

اما رهبر پیشین جیش المسلمین گروه طالبان در گفتگوی ویژه با طلوع نیوز از آشکار شدن این گفت و گوهای پنهانی خوشنود نیست.

وی افزود که باید این گفتگوها تا نزدیک به توافق هر دوجانب پنهان می ماندند.

سیدمحمداکبرآغا گفت: به خاطرکه طالبان در زمان زمامداری شان دربرابر مردم ایستاده بودند ازهمین رو مخالفین نیز درمیان مردم دارد. صلح البته به نفع تمام مردم افغانستان و کسانی که باطالبان مخالفت نیز دارند، نباید به خاطر رسیدن به صلح مخالفت نمایند.

وی اعلام آتش بس میان نیروهای امریکایی و طالبان را از نیازهای ادامۀ گفتگوهای صلح می داند.

رهبر پیشین جیش المسلمین گروه طالبان گفت: هم امریکایی ها و هم طالبان در شماری از مناطق افغانستان مصروف نبرد استند، با تأمین شدن آتش بس معلوم خواهد شد که چه کسی از رهبران شان اطاعت می کنند.

این درحالی ست که پیش از این سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد، عبدالسلام ضعیف گفته است که در گفتگوهای صلح باید به هیچ کشوری به شمول پاکستان حق مداخله داده نشود.

وی واردشدن پاکستان را در گفتگوهای صلح امریکا با طالبان، سبب روبه رو شدن این روند با ناکامی می خواند.