صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفتاد فيصد شهرهای کشور در ساحات غيرپلانى احداث شده اند

هفتاد فيصد شهرهای کشور در ساحات غيرپلانى احداث شده اند

بيش از هفتاد فيصد شهرهاى کشور، در ساحات غيرپلانى احداث شده اند، که از مصوونيت اجتماعى و قانونى برخوردار نيستند.سلطان حسين حصارى سرپرست وزارت امور انکشاف شهرى، با ذکر اين مطلب گفت: از اينکه دولت توانايى اصلاح شهرک ها را ندارد، ميخواهد از طريق بهسازى و رسمى سازى براى متصرفين منازل، مصوونيت اجتماعى ببخشد و در مقابل، آنها براى دولت تکس و ماليه بپردازند.

وى يگانه راه حل براى ساحات غير پلانى را توسعۀ بهسازى خوانده افزود که تاکنون، مردم در حدود دو ميليارد دالر بالاى ساحات غيرپلانى سرمايه گذارى نموده اند و دولت، توانايى تخريب و پرداخت خسارۀ آنرا ندارد.

سرپرست وزارت امور انکشاف شهرى گفت: بهترين راه اين است که محلات غير پلانى، بهسازى و رسمى شوند.

حصارى علاوه کرد: در صورتيکه محلات رهايشى، بهسازى و رسمى شوند، متصرفين احساس مصوونيت ميکنند و آنها مجبور ميشوند تا به دولت ماليه و تکس بپردازند که در اينصورت عوايد دولت نيز بالا ميرود.

وى که دیروز (٦قوس ) در ورکشاپ سه روزۀ بهسازى و رسمى سازى اراضى در کابل صحبت ميکرد، علاوه نمود که آنها با ارگانهاى ذيربط تلاش ميکنند تا راه حلى را در اين ورکشاپ به دست بياورند.

سرپرست وزارت امور انکشاف شهرى گفت که بهسازى و رسمى سازى، در محلاتى که منازعه بالاى آن جريان دارد، نيز يکى از عواملى است که دراين ورکشاپ، روى آن بحث خواهد شد.

دراين ورکشاپ، حدود ١٢٠ تن به شمول نماينده هاى شاروالى ها، ادارۀ ارگان هاى محلى، وزارت امور انکشاف شهرى، ادارۀ انکشاف بين المللى امريکا USAID و نهادهاى جامعۀ مدنى شرکت دارند.

داکتر فريد مهمندزى معاون ادارۀ عمومى ارگانهاى محلى، دراين ورکشاپ، به ساحات غيرپلانى اشاره کرده، گفت که آوردن اصلاحات در اراضى، بسيار مهم است و بايد ارگانهاى ذيربط تلاش نمايند.

وى افزود: ما تلاش ميکنيم تا زنده گى مرفه يى را براى تمام اتباع کشور فراهم کنيم.

جيد بارتون Jed Bartons معاون ادارۀ انکشاف بين المللى امريکا در افغانستان، حين افتتاح ورکشاپ گفت که ورکشاپ هماهنگى اراضى، به افغان ها کمک خواهد کرد تا حقوق اجاره دارى زمين را محفوظ داشته و آنها بطور کامل در زنده گى سياسى، اجتماعى و اقتصادى يک جامعه فراگير سهم بگيرند.

وى افزود که اشتراک کننده گان، يکجا باهم کار مينمايندتا با تعيين و موثريت روند رسمى سازى اسکان کمک نمايند و شاروالى ها بتوانند ملکيت ها را ثبت کرده و سيستم ماليات راسهل سازند و در عوض، براى مردم خدمات اساسى و زيربنايى مورد نياز را عرضه نمايند.
معاون ادارۀ انکشاف بين المللى امريکا، بهسازى و رسمى سازى محلات غيرپلانى را بر پيشرفت، امنيت و انکشاف مراکز شهرى افغانستان تاثيرگذار خوانده، گفت: شهر ها در حال گسترش اند؛ اما بدون ماستر پلان.

سرپرست وزارت امور انکشاف شهرى گفت که در حال حاضر، اداره انکشاف بين المللى امريکا ٤٠ ميليون دالر را براى بهسازى شهر جلال آباد مرکز ولايت ننگرهار، تخصيص داده و قرار است که کار آن، در آيندۀ نزديک آغاز گردد.

به گفتۀ وى، کار قسمت اول بهسازى ساحات غيرپلانى شهر کابل، ختم شده است که از جمله ٤٧٤ گذر، ١٩ گذر آن بهسازى شده و قسمت دوم آن، به کمک ٦٠ ميليون دالر بانک جهانى، در آيندۀ نزديک آغاز خواهد شد.

قبل از اين، وزارت امور شهرسازى گفته بود که بيش از دونيم ميليون تن، در ساحات غيرپلانى شهر کابل زندگى ميکنند و اين وزارت، براى بهسازى اين ساحات، اقدام خواهد کرد.