صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مساعدت یک میلیون دالریUSAID به شرکت مخابراتی ام تی ان

مساعدت یک میلیون دالریUSAID به شرکت مخابراتی ام تی ان

ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا مبلغ یک میلیون دالررا به هدف تقویت تکنالوژی جدید (ارسال ودریافت پول ازطریق مبایل) باشرکت مخابراتی ام تی ان کمک نمود.

جورج هول معاون رشد اقتصادی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا دیروزدرکابل به رسانه ها گفت که مبلغ یک میلیون دالررا ازکمک های بلاعوض کشورامریکا به هدف تقویت تکنالوژی جدید(ارسال ودریافت پول ازطریق مبایل) باشرکت مخابراتی ام تی ان مساعدت کرده اند .

وی همچنان افزود که ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا مبلغ 5 میلیون دالردیگررا نیز برای تطبیق پروژهء ارسال ودریافت پول ازطریق مبایل تخصیص داده است وقراراست ازاین پول برای هرشرکت مخابراتی درافغانستان یک،یک میلیون دالرمساعدت صورت بگیرد.

اومیگوید که درحال حاضر83 درصد ازمردم افغانستان به خدمات تیلیفون مبایل دسترسی دارند.

موصوف از بانک مرکزی افغانستان خواست تا در قسمت نظارت از برنامه مذکور(ارسال ودریافت پول ازطریق مبایل) باجدیت عمل نماید.

درهمین حال حسن جابر رئیس عمومی شرکت مخابراتی ام تی ان در افغانستان میگوید که این سیستم در کشور های دیگری جهان رایج بوده اما برای اولین بار است که این برنامه در افغانستان راه اندازی می شود.

به باوروی راه اندازی این برنامه باعث حل مشکلات مردم افغانستان درنقاط دوردست این کشور خواهد شد.

اوعلاوه کرد که با راه اندازی این برنامه صد ها هزار افغان از مزایای ارسال و دریافت پول از طریق مبایل مستفید خواهند شد.

ازسوی دیگروهاب الدین سادات معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن ابرازخرسندی از راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پول از طریق مبایل افزود که در حال حاضر مردمی که در مناطق دور دست کشوربه سرمی برند ازلحاظ بدست آوردن معاشات شان دچارمشکل میباشند که باراه اندازی این سیستم مشکلات مذکورمرفوع خواهد شد.

وی گفت که وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تلاش دارد تا تمام معاشات کارمندان دولتی از طریق این سیستم اجرا گردد.

این درحالی است که مردم ازموجودیت فساد اداری دراداره های دولتی شکاکی بوده واکثرکارمندان دولتی بخصوص درولایات میگویند که معاشات را به وقت معین بدست نمی آورند.