صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شمارى از باشندگان باميان همديگر شانرا برفى کردند

شمارى از باشندگان باميان همديگر شانرا برفى کردند

شمارى از مردم باميان با اولین برفباری، نامۀ برفى به دوستان شان فرستادند و خود را مستحق مهمانى دسته جمعى نمودند.این رواج از گذشته ها در باميان وجود دارد و از آن با مهمانی های بزرگ و با عنعنۀ خاص تجليل ميشود.

پس از آنکه زمین، لباس سفيد به تن ميکند، شهروندان بامیان نامۀ به دوستان خود مینویسند وریزش اولین برف زمستانی را تبریک میگویند. در بین این نامه؛ کمی برف را نیز میگذارند که به آن نامه برفی اطلاق ميشود.

شخصی که نامه را میرساند، تلاش میکند که با مجرد سپردن آن، از محل فرار کند، اگر فرار نکند توسط جانب مقابل به شکل شوخى اذیت وآزار وحتى لت و کوب ميگردد. دستهایش را بسته و رویش را سیاه میکند او را به پیش فرستنده نامه میبرد ومیگوید قاصدت را دستگیر کردم ومهمانی بالای خودت شد .

در صورتى که نامه رسان، نامه برفی را تحویل داد وفرار کرد، مهمانی را از آن خود مى نمايد.

در اين نامه،علاوه بر تبریک گفتن اولین برف، درج میشود که روز معین با تعدادى از دوستان از ده الی پنجاه نفر مهمان وی خواهند شد. اما وقتی نامه رسان به چنگ بیفتد همان مهمانی بالای فرستنده نامه بر ميگردد وفرستنده نامه مجبور میشود که مهمانی را ادا کند.

روز شنبه پس از آنکه از ساعت ٣ بعد از ظهر در بامیان برفباری آغاز شد، شهروندان به شمول دکانداران، ادویه فروشان وهوتلداران با احتیاط کامل متوجه بودند تا کسی نامه برفی برایش ندهد، اما با آنهم دهها نامه برفی برای آنها ازطرف دوستان شان داده شد.

خلیفه رمضان يکى از اين نامه رسان ها بوده که ساعت های شام گذشته نامه برفی را به هوتل قلب آسیا در شهر باميان برده و برای يکى از دوستانش بنام محمد کریم تحویل داد.

وى گفت که او اينکار را موفقانه انجام داده و دیروز قصد دارد با بیست تن از دوستان خود غذاى لذيذ این هوتل را نوش جان کنند .

وى ميگويد که در وقت سپردن نامه، براى محمد کريم گفته بود که یک نامۀ بسته از کابل برایش ارسال شده است، حالانکه در آن ،بسته کاملاً برف پاکت شده بود ونامه برفی نیز در بین آن بود .

محمد کریم درحالیکه مى خنديد، گفت: یکبار مشکوک شدم که در بین این پاکت نامه برفی نباشد، ولی گفتم شاید از کابل برایم چیزی آمده وآنرا تحویل گرفته ام...

اين هوتلدار ميگويد که امروز مهمانی خلیفه رمضان را با بیست تن از دوستانش فراهم میکند.

اين مهمانى تا حدى پر مصرف بوده و هوتلدار در مجموع حدود چهار هزار افغانى براى تهيۀ غذاى مهمانان مصرف مينمايد.

اما محمد کريم با جبين گشاده گفت : مه خوش هستم و ده فکر پيسه نيستم، همى که عنعنه و فرهنگ ما زنده مى ماند، براى ما کفايت ميکنه.

اين هوتلدار ميگويد که براى مهمانان( برفى) پلو باميانى با گوشت گوسفند و پپسى تهيه مينمايد، در کنار آن هر مهمانى هر فرمايشى که داشت ، برآورده ميشود، اگر کباب هم بخواهد، برايش حاضر ميشود.

رواج برفى نمودن، طورى است که باید مهمانی داده شود و ابا ورزيدن ازآن،يک عمل ناجوانمردانه پنداشته ميشود.

عنعنۀ برفى کردن در روز اول برفباری تا شب ادامه پيدا ميکند، اما در روز دوم، نامه برفی قابل قبول نمى باشد.

در گذشته ها برفى کردن در شمارى از مناطق ديگر کشور با قوت آن نيز وجود داشت، اما اين رواج با گذشت زمان رنگ باخته است.

میزان برف باری در بامیان از پنج تا به بيست سانتی متر میرسد و به گفتۀ سمونيار محمد زمان عیار مدیر ترافیک اين ولايت راه هاى عبور مرور برروی ترافیک در تمامی ولسوالی های این ولایت همچنان باز است.

وی ميگويد که طبق معلومات آنها، تمام کوتل ها برروی عابرین باز بوده وهیچ مشکلی تا هنوز وجود ندارد.در سال هاى گذشته کوتل هاى حاجيگک و شيبر باميان به علت برفبارى، براى يک مدت مسدود ميشد و مردم با مشکلات مواصلاتى مواجه ميشدند.

این برفباری از روز شنبه در بامیان آغاز شده و دهاقین خوشحال و خوشبين اند که سال پر از برف را پیش رو خواهند داشت.

رياست زراعت باميان ميگويد که امسال ٩٨ درصد زمين للمى و سى درصد زمين آبى در اين ولايت بر اثر خشکسالى آسيب ديده است.

نظر به سروی اين رياست،امسال به علت خشکسالى ٤١هزار تن گندم برداشت شده است که نسبت به سال گذشته؛ کاهش اضافه از ١٤٥٠٠ تن گندم را نشان ميدهد. همچنان نزدیک به چهارصد خانواده به علت خشکسالی از ولسوالی یکاولنگ به ساير ولايات بيجا شده اند.

اکثر مردم باميان زراعت پيشه و مالدار بوده و اقتصاد آنها متکى بر همين دو پيشه است.