صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سه مقام حکومت از ولسی جرگه رای اعتماد گرفت

سه مقام حکومت از ولسی جرگه رای اعتماد گرفت

رحمت الله نبیل، نورالله دلاوری و منیر دانش سه مقام کشور، به روز شنبه از سوی نمایند گان مردم در ولسی جرگه رای اعتماد دریافت کردند.

رحمت الله نبیل 208 رای تایید به دست آورد، نورالله دلاوری 173 رای مثبت و منیر دانش 155 رای تایید کسب کرد. عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه افغانستان در مورد نتایج این رای دهی چنین گفت:
محترم انجنیر صاحب رحمت الله نبیل با کسب 208 رای، در پست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان برنده شد، محترم نور الله دلاوری با اخذ 173 رای برنده شد، ریاست د افغانستان بانک را برایش تبریک می گویم، امید که موفق باشد. محترم استاد منیر دانش با کسب 155 رای برنده شد، عضویت کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برایش تبریک می گویم، امید که موفق کامیاب و پیروز باشد.

رحمت الله نبیل در جریان تشریح برنامه هایش گفت، که تلاش خواهد کرد تا شبکه های استخباراتی و اطلاعاتی را استحکام بخشد.

شدت بخشیدن مبارزه علیه تروریزم نیز از جمله برنامه های آینده رییس امنیت ملی افغانستان است.

نورالله دلاوری رییس د افغانستان بانک نیز گفت، در آینده یک نظام سالم بانکداری را در افغانستان ایجاد خواهد کرد و به قضیه کابل بانک نیز رسیده گی جدی می کند.

منیر دانش که به عنوان کاندید عضویت در کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان معرفی شده بود، پیش از دریافت رای تایید از سوی وکیلان، گفت که در جهت نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان مسوولانه عمل خواهد کرد.
در این حال شماری از کارشناسان از برخورد وکیلان با این سه تن راضی اند.

کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان:
افرادی که واجد شرایط گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه بودند، همین که به ولسی جرگه فرستاده شدند، جرگه نخواست که با قوه اجرایه در تصادم واقع شود و حسن نیت نشان داد، اما فکر نمی کنم که در ارتباط به اعضای کابینه هم همین روحیه در مجلس حاکم خواهد بود.

نماینده گان مردم در ولسی جرگه انتظار دارند، تا دیگر اعضای باقی مانده کابینه نیز به زودی غرض دریافت رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند.

از چندین ماه به این سو وزارت های صحت عامه، ترانسپورت و هوانوردی، انکشاف شهری، انرژی و آب، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنالوژی و امور زنان از سوی سرپرست ها اداره می شوند.

با وجودی که سخنگویان حکومت افغانستان بار ها از تصمیم آقای کرزی برای معرفی این افراد به ولسی جرگه خبر داده اند، اما به گفته برخی از منتقدان تا اکنون حکومت افغانستان نسبت به این مساله با تعلل برخورد کرده است.

گفته می شود، عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه، سبب ایجاد بی اعتمادی و آشفتگی روابط میان دو قوه مجریه و مقننه شده است.

برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند، حکومت باید هر چه زودتر پروسه معرفی اعضای باقی مانده کابینه را برای کسب رای تایید به ولسی جرگه معرفی کند، تا به گفته آنان به بی برنامه گی ها و سردرگمی ها در حکومت نقطه پایان گذاشته شود.(رادیو ازادی)