صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حامد کرزی: احداث راه ابریشم یک پروژه ملی و حیاتی است

حامد کرزی: احداث راه ابریشم یک پروژه ملی و حیاتی است

بزرگان ولایت بدخشان در دیداری با حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان، خواستار پیگیری ترور استاد ربانی و شناسایی و دستگیری عاملین آن گردیدند.

در این دیدار که در ارگ انجام شد و در آن نعمت الله شهرانی وزیر مشاور و شماری از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه و نمایندگان آن ولایت در لویه جرگه عنعنوی نیزحضور داشتند.

گنج علی امیری، کامل بیک و نذیر احمد نیرومند به نمایندگی از دیگران صحبت نموده خواستار پیگیری ترور استاد ربانی و شناسایی و دستگیری عاملین آن و همچنان خواهان مسمی شدن میدان هوایی بین المللی کابل و ارتقا و مسمی شدن موسسه تحصیلات عالی بدخشان بنام استاد ربانی گردیدند.

بزرگان بدخشان ضمن اینکه از قطعنامه جرگه عنعنوی حمایت و پشتیبانی خویش را اعلام کردند، خواهان توجه حکومت به احداث شاهراه بزرگ تجارتی ابریشم، احداث سرک حلقوی بدخشان، احداث و قیرزی سرک که فیض آباد را به ولسوالی های یفتل، یاوان، راغستان و ولسوالی های درواز وصل می کند، گردیدند.

همینگونه بزرگان بدخشان خواستار تطبیق پروژه برق چهار اعشاریه پنج میگاوات شورابک، ایجاد موسسه آموزش حرفوی در بدخشان و همچنین صنوف درسی و لیله به موسسه تحصیلات عالی آن ولایت و ایجاد دارالمعلمین ها در بعضی از ولسوالی ها و اعمار یک باب دارالعلوم دینی در هر ولسوالی و استخدام کادر های آن ولایت در ادارات دولتی گردیدند.

در ادامه این دیدار، بزرگان آن ولایت گفتند از اینکه مردم بدخشان از ناحیه خشکسالی متضرر شده اند باید به آنها کمک صورت گیرد.

رییس جمهور کشور پس از استماع خواستها و پیشنهادات بزرگان ولایت بدخشان در رابطه به تحقیق ترور استاد ربانی گفت که هیات اعزام شده از جانب افغانستان برای تحقیق و بررسی ترور استاد ربانی به پاکستان رسیده است.

حامد کرزی خواست بزرگان بدخشان را در مورد احداث راه ابریشم موجه دانسته گفت:
این راه افغانستان را به چین وصل می کند و یک پروژه ملی و حیاتی است که کشور را از وابستگی به دیگران می رهاند و سبب تقویت اقتصاد مملکت می گردد و به هر اندازه ای که به سرعت در این مورد اقدام صورت گیرد به همان اندازه به خیر افغانستان می باشد.

رئیس جمهور در قسمتی از سخنانش در رابطه به برگزاری موفقانه لویه جرگه عنعنوی گفت که در لویه جرگه عنعنوی نمایندگان مردم از سراسر افغانستان برای بحث روی قضایای مهم کشور گرد هم آمده بودند و بر خلاف مخالفت های که وجود داشت، با دستآورد بزرگ فیصله عالی نمودند و کشور را بیشتر از پیش مستحکم کرده و به جلو بردند.

همینگونه رییس جمهور به آنان اطمینان داد که در سایر پیشنهادات شان نیز اقدامات مقتضی صورت خواهد گرفت.