صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ائتلاف تغییر و امید در آستانه کنفرانس بن: باید در پشنهادات دولت، نظریات اپوزیسیون در نظر گرفته می شد

ائتلاف تغییر و امید در آستانه کنفرانس بن: باید در پشنهادات دولت، نظریات اپوزیسیون در نظر گرفته می شد

ائتلاف ملى تغيير واميد از تدوير کنفرانس بين المللى دوم بُن استقبال کرده،اما ميگويد، لازم بود که در پيشنهادات دولت، نظريات اپوزیسيون نيز در نظر گرفته ميشد.

داکتر عبدالله عبدالله رهبر اين ائتلاف درمصاحبه اختصاصى باآژانس خبرى پژواک گفت که اين کنفرانس، پيرامون همکارى هاى دراز مدت جامعۀ جهانى با افغانستان، از ديدگاه اين ائتلاف يک گام مهم و موثر ديگر در جهت ثبات و انکشاف افغانستان پنداشته ميشود.

او افزود که ائتلاف تغيير و اميد از تلاش هاى جامعۀ جهانى بخصوص آلمان، بخاطر تدوير اين کنفرانس حمايت و استقبال ميکند،اما لازم بود که آماده گى هابه مراتب بيشتر وبهترازطرف دولت افغانستان صورت ميگرفت.

داکتر عبدالله ميگويد که مسئله کنفرانس دوم بُن ازيکسال بدينسو مطرح شده بود،دراين مدت دولت ميتوانست با همه طرف هاى سياسى مشوره نمايد وبراساس اولويت هاى مردم، اجنداى کنفرانس،قطعنامه وپيشنهاداتى که قراراست درکنفرانس مطرح شود، ترتيب ميگرديد.

قرار است که کنفرانس دوم بن به تاريخ پنجم ماه دسمبر سال جارى ميلادى در شهر بُن آلمان داير گردد.

داکتر عبدالله درموردنتيجه اين کنفرانس ميگويد که نميخواهدمنفى نظربدهد، اما نظربه مقدمه کنفرانس ديده ميشودکه آنچه که مربوط به حکومت افغانستان ميشود اميدوارکننده نيست.

رهبر ائتلاف ملى تغير و اميد ميگويد: دراين کنفرانس جامعه بين المللى به سطح وسيع اشتراک خواهندکرد وکنفرانس ،فرصت خوبى براى مردم افغانستان است تاما مطابق به منافع کشور خود خواست هاى مردم را مطرح ميکرديم اما تشويش مه اين است که اين فرصت هم مثل فرصت هاى ديگرازآن استفاده خوب صورت نگيرد.

وى علاوه کرد که درترتيب طرح وپيشنهادات بايدبا نهاد هاى جامعه مدنى،اپوزيسيون سياسى وديگرجناح ها بحث صورت ميگرفت وبالاخره اين نظريات درکنفرانس دوم بُن انعکاس پيدا ميکرد.

داکتر عبدالله ميگويد: متاسفانه قسميکه ديده ميشودحکومت افغانستان يکطرفه عمل کرده ودراين کنفرانس ازيک بخش مردم يک نماينده گى ناقص صورت گرفته است.

اما بايد گفت که ٣٤ تن به نماينده گى از جامعۀ مدنى افغانستان به کنفرانس دوم بُن دعوت شده است.

رهبر ائتلاف ملى تغيير واميدگفت که درموردپيشنهاداتى که قراراست درکنفرانس دوم بُن ارايه شود،هيچگونه اطلاع رسانى دراين زمينه بامردم صورت نگرفته وپيشنهاداتى که ازسوى دولت ارايه خواهدشدخواست هاى محدودى است که اولويت هاى حکومت در آن مطرح خواهدشد،نه خواست مردم افغانستان .

وى درمورد ترکيب هيئت که قراراست درکنفرانس بُن دوم اشتراک کند،گفت که ترکيب هيئت ازسوى دولت تعيين شده،اما ازسوى دولت ازائتلاف ملى تغيير و اميددعوت نشده است.

مقام هاى دولت افغانستان مى گويند که نشست دوم بُن ؛ تحت رهبرى افغان ها تدوير مى گردد و دولت افغانستان ، طرح هاى مشخص را ارايه مى کندو افغانستان در اين کنفرانس در ترکيب يک هيئت اشتراک خواهد کرد.

به گفتۀ مقامات دولتى، بهبود در حکومتدارى ، آماده گى ها براى عقدموافقتنامه ها وقرارداد ها با کشورهاى ديگر وغيره مسايل ؛شامل بحث اين کنفرانس خواهد بود.

داکتر عبدالله در مورد اينکه چرا ازاين ائتلاف در کنفرانس بُن دعوت نشده است، مشخصاً چيزى نگفت، اما افزود : مسئلۀ اشتراک ما در کنفرانس بُن مهم نيست، آنچه مهم است، مطرح نمودن نظريات ما که خواست مردم است در کنفرانس بايد مد نظر گرفته ميشد.

وى با در نظرداشت مشکلات و اتهامات مبنى بر تقلب در انتخابات رياست جمهورى سال ٢٠٠٩ و انتخابات ولسى جرگۀ سال گذشته در مورد موقف و نظريات مشخص ائتلاف پيرامون کنفرانس بن گفت ، لازم است که کنفرانس بن در قطعنامه اش بر احياى مجدد اعتبار از دست رفته پروسه انتخاباتى تاکيد نمود.

به گفتۀ داکتر عبدالله، قبل از انتخابات آيندۀ رياست جمهورى، سرشمارى دقيق نفوس صورت بگيرد و اصلاحات و تعديلات در قانون انتخابات در اسرع وقت به عمل آيد.

داکتر عبدالله گفت که اميدواراست که جامعه جهانى افغانستان را درسال هاى آينده کمک کنندوبه تعهدات که درقبال مردم افغانستان دارندعمل کنندودرکنفرانس دوم بُن واضع باشد.

موصوف ميگويد که حمايت از پروسۀ مصالحۀ ملى به گونۀ نباشد که منطق عدالت و دست آورد هاى مهم ده سال اخير به خصوص آزادى شهروندان و حقوق مشروع زنان را خدشه دار سازد.

قابل ذکر است که جبهه ملی افغانستان به رهبرى احمد ضيا مسعود ( اپوزسيون حکومت) از دولت آلمان وجامعۀ بين المللی خواسته است تا از نمايندگان آن جبهه نيز در اين کنفرانس دعوت شود.