صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع ملى طرح امنيتى را به رييس جمهور تسليم مى نمايد

وزارت دفاع ملى طرح امنيتى را به رييس جمهور تسليم مى نمايد

وزارت دفاع ملى ميگويد،به زودى طرح ١٥٠ صفحه اى را که بر اساس آن نيروهاى امنيتى افغان امور دفاعى خود را در آينده به دست بگيرند به رييس جمهور تسليم مى نمايند .

جنرال ظاهر عظيمى سخنگوى وزارت دفاع ملى در کنفرانس خبرى دیروز (٢ قوس) گفت که اين طرح شامل اردوى است که بتواند امنيت داخل کشور را تامين نموده و در برابر تهديدات خارجى مقابله نمايد.

به گفته وى، در اين طرح گنجانيده شده است که تهديد ها به چه سطح است ، وضعيت چگونه خواهد بود،وظيفه اردو چه ميباشد و وضعيت جيو پوليتيک و جيو ستراتيژيک چه قسم است ؟

سخنگوى وزارت دفاع ميگويد که در اين طرح به سه نوع اردو اشاره شده است که اين سه نوع اردو شامل ساختار اردو براى وضعيت فعلى کشور ، ٥٠ درصد بهتر از وضعيت کنونى و يا ناامن تراز اين وضعيت ؛ ميباشد.

عظيمى علاوه کرد که در اين طرح براى تعليم،تقويت ، تجهيز و منابع پولى اردو نيز اشاره شده است.

سخنگوى وزارت دفاع ملى ميگويد که طرح ياد شده، از سوى وزارت هاى دفاع ملى ، امور داخله و رياست عمومى امنيت ملى آماده گرديده و قرار است دو روز بعد به رييس جمهور تحويل داده شود .

رييس جمهور حامد کرزى در بيانيه اختتاميه لويه جرگه عنعنوى (٢٨ عقرب) گفته بود که دولت سعى ميکند ظرفيت نيرو هاى امنيتى را بر اساس نيازمندى و احتياجات بالا ببرد تا افغانستان داراى يک نظام قوى باشد .

وى تصريح کرده که دولت تلاش ميکند که اقتصاد خود را تقويت نموده تا نيرو هاى امنيتى افغان را از بوديجه خود تمويل نمايد.

حامد کرزى علاوه نموده که در اين زمينه، به مسوولان ارگانهاى امنيتى هدايت داده شده است تا طرحى را آماده نمايند که بر اساس آن افغانستان در آينده امور دفاعى خود را به دست گرفته و تقويت و تعليم و تربيه از پول خود شان صورت بگيرد.

اين در حالى است که قرار است که نيروهاى بين المللى به رهبرى ناتو مسووليت امنيت را در سراسر کشور تا ختم سال ٢٠١٤ ميلادى به نيرو هاى امنيتى افغان بسپارند .

تعداد اردوى ملى در حال حاضر به بيش از ١٧٥ هزار تن ميرسد و نظر به موافقه بين دولت افغانستان و جامعۀ جهانى، اين تعداد تا ختم سال ٢٠١٢ به ١٩٤ هزار تن خواهد رسيد.