صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حامد کرزى از دانشمندان خواست تادشوارى هاى شهرکابل را مورد بحث قرار دهند

حامد کرزى از دانشمندان خواست تادشوارى هاى شهرکابل را مورد بحث قرار دهند

رييس جمهور حامد کرزى به شرکت کننده گان دومين سيمينار علمى و تحقيقى ميلاد کابل هدايت داد که به وضعيت محيط زيست و مشکلات شهرى توجه جدى نموده و راه هاى حل آنرا جستجو نمايند.

اين سيمينار به منظور تجليل از٢٨٨٣ مين سالروز ميلاد کابل، دیروز ٦ميزان در قصر ملکۀ باغ بابر، از سوى شاروالى برگزار شد.

در پيام حامد کرزى که به مناسبت تجليل از ميلاد کابل در اين سيمينار قرائت شد، گفته شده که بايددانشمندان ومتخصصان کشور،مسايل ودشوارى هاى شهرکابل را موردبحث ومطالعه قرار بدهند.

رييس جمهور به اشتراک کننده گان سيمينار هدايت داده است تا به وضعيت محيط زيست،گسترش شهر،بازسازى بناهاوقصرها ساحات تاريخى،سرسبزى ،احداث پارک ها،مشکلات شهرى مانندنبودايستگاه هاى معين براى وسايط،رعايت نظافت و ديگرمشکلات فعلى،توجه جدى نموده و راه هاى حل راجستجو نمايند.

درپيام آمده است که با تدويرهمچون جشن ها ؛ميتوان شهريان کابل را بخاطرسهم گيرى درکارهاى دسته جمعى؛ براى بهبودشهربسيج کرد.حامد کرزى تاکيدکرده است که بايداينگونه سيمينارها هميشه بخاطرآشنايى وتحقيق درموردتاريخ کهن شهرکابل تدوير يابد.

اين درحالى است که نفوس تخمينى شهر کابل به بيش از پنج ميليون تن و تعداد وسايط نقليه از نيم ميليون عراده تجاوز ميکند که به گفتۀ مسوولان محيط زيست، زندگى کردن در چنين وضعيتى دشوار است.

محمديونس نوانديش، شاروال کابل طى صحبتى، گفت که اولين سيمينار علمى و تحقيقى ميلاد کابل سال گذشته برگزار شد ودرفاصله ميان اين دو سيمينار،گام هاى موثرى درعرصه هاى بازسازى ازسوى شاروالى باهمکارى مردم وارگان هاى ديگربه کمک مالى کشورهاى کمک کننده برداشته شده است.

وى علاوه کردکه در حال حاضر؛ کار بازسازى در ٨٩ نقطۀ شهرکابل، به شدت جريان دارد و تاچندسال ديگر،چهره شهر تغييرخواهدکرد.

شاروال، هدف تدويراين سيمينار را تحقيق در مورد گذشته و داشته هاى شهرکابل عنوان نمود وگفت که با تدويرهمچون سيمينارها ميتوان تاريخ وفرهنگ کهن و غنى کابل را به جهانيان معرفى کرد.

نوانديش افزود: اين سيمينار، فرصت خوبى براى دانشمندان و متخصصان است تا در بارۀ شهر کابل؛ تحقيق نمايند و ميتواند راه را براى تحقيق بيشتر در مورد گذشتۀ کابل نيز فراهم سازد.

نامبرده علاوه کرد که شاروالى کابل در نظردارد در پهلوى پروگرام هاى بازسازى، برنامه هاى تحقيقى و علمى را در مورد فرهنگ و تمدن شهرى نيز را ه اندازى نمايد.

دراين محفل سيدمخدوم رهين وزيراطلاعات وفرهنگ درموردتاريخچه شهرکابل صحبت نموده گفت که شهرکابل هزاران سال تاريخ دارد وشهرى است که ازهردوره به آن نگاه شود مردانى را تقديم جامعه بشرى کرده است.

او افزود: بايدباتاريخچه پرافتخار شهرکابل آشنايى داشته باشيم و همچون تحقيقات ميتواند؛ ازطريق همچون سيمينارها فراهم شود.

در اين سيمينار بيش از يکصد تن از مسوولين دولتى، متخصصين، دانشمندان، استادان دانشگاه و سفراى برخى کشورها شرکت داشتند و برخى از هنرمندان و نويسندگان، آثار و نوشته هاى شانرا در رابطه به ميلاد کابل به خوانش گرفتند.