صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قيمت مواد اوليه در شهر کابل ١٩ درصد افزايش يافته است

قيمت مواد اوليه در شهر کابل ١٩ درصد افزايش يافته است

در شهر کابل، نسبت به شش ماه گذشته به طور اوسط قيمت مواد اوليه نزديک به ١٩ درصد افزايش يافته است .فضل الرحمن مسوول اتحاديۀ تاجران مواد خوراکه شهرکابل به خبرنگاران گفت که امروز قيمت فروش عمده يک بورى ٥٠ کيلويى آرد پاکستانى ١٠٥٠ افغانى ،يک بورى ۵۰ كيلويى بورۀ برازيلى ٢٤٠٠ و يک بورى برنج سيله اول پاکستانى ٢٥٠٠ افغانى مى باشد.

همچنان وى گفت که امروز قيمت يک قوطى روغن پنج کيلويى کوه نور ٣٩٠ افغانى ، يک کيلو چاى سبز اندونيزيايى ١٦٠ افغانى و يک کيلو چاى سياه افريقايى ١٩٠ افغانى مى باشد.

بنا بر گزارشها به تاريخ ٤ حمل سال روان ، يک بورى ٥٠ کيلويى آرد پاکستانى در شهر کابل به ٩٧٠ افغانى ، يک بورى برنج سيله اول پاکستانى ٢٢٠٠ افغانى و يک بورى ٥٠ کيلويى بوره برازيلى به ٢٠٠٠ افغانى به فروش مى رسيد.

همچنان حدود شش ماه قبل در شهر کابل، قيمت يک قوطى روغن کوه نور ٣٣٥ افغانى ، يک کيلو چاى سبز اندونيزيايى ١٥٠ افغانى و يک کيلو چاى سياه افريقايى، ١٨٠ افغانى بود.

فضل الرحمن مى گويدکه کاهش حاصلات گندم در پاکستان و وضع نمودن مقرره جديد براى بارگيرى وزن معين در موترهاى باربرى؛ سبب افزايش کرايه موترها و به دنبال آن قيمت آرد گرديده است .

وزارت فوايد عامه افغانستان؛ حدود دو هفته قبل مقرره جديد را وضع نموده که از روى آن موتر هاى بار برى نمى توانند بيشتر از ١٢ تن وزن را حمل نمايند، درحالى که قبل از اين تا ٢٥ تُن بار مى کرد.

فضل الرحمن مى گويد که کاهش حاصلات فصل کهنه برنج در کشورهاى صادر کننده باعث افزايش قيمت برنج در شهر کابل گرديده است .

موصوف خاطر نشان کرد که قيمت بوره ، روغن و چاى به دنبال افزايش قيمت آن در کشورهاى صادر کننده در بازارهاى کابل؛ افزايش يافته است .

قيمت مواد سوخت نيز نسبت به شش ماه قبل افزايش يافته است .

محمد صديق يک تن از کارمندان تانک تيل چهار راهى تايمنى شهر کابل مى گويدکه امروز يک ليتر پطرول عادى را به ٥٨ افغانى و يک ليتر ديزل را نيز به ٥٨ افغانى به فروش ميرساند .

گزارش ها ميرساند که در اوايل ماه حمل سال روان در شهر کابل ، يک ليتر تيل پطرول ٥٥ افغانى و يک ليتر ديزل نيز ٥٥ افغانى به فروش مى رسيد.

شش ماه قبل، قيمت يک کيلو گاز در شهر کابل ٤٨ افغانى بود اما عبدالله يکتن از گاز فروشان پروژه تايمنى مى گويد که امروز يک کيلو گاز را به ٥٠ افغانى به فروش ميرساند .

فضل محمد يکتن از چوب فروشان منطقۀ قلعچه شهر کابل مى گويد که امروز قيمت يک خروار چوب بلوط بى پوست ٦٥٠٠ افغانى ، يک خروار چوب بلوط پوست دار ٦٢٠٠ افغانى يک خروار چوب ارچه ٦١٠٠ افغانى مى باشد.

اين درحالى است که در اوايل سال جارى؛ قيمت يک خروار چوب بلوط بى پوست ٥١٠٠ افغانى ، يک خروار چوب بلوط پوست دار ٤٩٠٠ افغانى و يک خروار چوب ارچه٤٨٠٠ افغانى بود.

وى نيز گفت که در پهلوى بلند شدن تقاضا و نزديک شدن زمستان ، مقرره يادشدۀ وزارت فوايد عامه نيز باعث افزايش کرايه موتر و قيمت چوب گرديده است .

قيمت طلا نيز افزايش يافته است .

عبدالبصير طلافروش ليسه مريم شهرکابل،مى گويد که امروز در شهر کابل ؛ يک گرام طلاى عربى به ٢٤٠٠ افغانى و يک گرام طلاى ايرانى به ٢٢٠٠ افغانى به فروش ميرسد.

اين در حالى است که به تاريخ ٤ حمل ؛قيمت يک گرام طلاى عربى ١٧٥٠ افغانى و يک گرام طلاى ايرانى ١٤٥٠ افغانى بود.

به گفتۀ عبدالبصير، قيمت طلا به دنبال تغيير قيمت آن در بازار هاى جهانى در شهر کابل تغييرمى کند.

قرار معلومات محمدامين خوستى رييس اتحاديه صرافان سراى شهزاده شهركابل؛ امروز ارزش خريديک دالر امريکايى ٤٨،٨٠افغانى و يک هزار کلدار پاکستانى ٥٤٦ افغانى مى باشد.

به تاريخ ٤ حمل سال روان در شهر کابل، ارزش خريد يک دالر امريکايى ٤٥،٣٥ افغانى و يک هزار کلدار پاکستانى ٥٣٢ افغانى بود.