صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت فوايدعامه: مشکلات سال هاى قبل درشاهراه سالنگ تکرارنخواهد شد

وزارت فوايدعامه: مشکلات سال هاى قبل درشاهراه سالنگ تکرارنخواهد شد

وزارت فوايد عامه ميگويد که قراراست کاربازسازى سالنگ ها قبل از فرا رسيدن فصل زمستان به پايه اکمال برسد که باتکميل اين کار، مشکلات سال هاى قبل دراين شاهراه تکرار نخواهد شد.

شاهراه سالنگ يکى ازمهمترين شاهراه بوده که کابل رابه نُه ولايت شمال وصل ميکند. اين شاهراه در موسم سرما وريزش برف، بعضى اوقات مسدود گرديده و شاهد واقعات ناگوارو خونين ميگردد.

بزرگترين حادثه که بتاريخ ١٩دلو سال ١٣٨٨ در سالنگ جنوبى، بر اثر برفکوچ و توفان شديد بود که حدود ١٧٠ تن طى آن جان باخته و ١٢٥ تن ديگر مجروح شدند.

همچنان يک موترمسافربرى٣٠٣با چند موتر ديگردرسالنگ شمالى در ٢٦حوت سال ١٣٨٨ تصادم نمود که طى آن ،٣٢ تن به شمول زنان و اطفال کشتهوچهار تن زخم برداشتند.

اين موترکه حامل مهاجرين عودت کننده از ايران بود، به اثر انفجار بالون هاى موجود گاز درآن، اجساد اکثر راکبين سوخته وقابل شناسايى نبودند. علل اين واقعه، تيز رانى راننده و نامساعد بودن سرک عنوان شده بود.

انجنير احمدشاه وحيد،معين مالى وادارى وزارت فوايدعامه مى پذيرد که درقسمت سالنگ ها درسال هاى گذشته مشکلاتى زيادى وجودداشت که بعضاً باعث واقعات ناگوارميگرديد.اما درسال روان؛ اين مشکلات تکرار نخواهد شد وى در مصاحبه با خبرنگاران گفت که کاربازسازى عاجل سالنگ ها که ازسوى ادارۀ انکشاف بين المللى امريکا (USAID ) تمويل شده، تکميل گرديده و کارى که ازسوى وزارت فوايدعامه بايدتکميل ميشد ؛آنهم هشتاد درصد به پيش رفته است.

وى افزود که درحدود سه کيلومترگالرى هاى داخل تونل سالنگ، ازسوى وزارت فوايدعامه قير شده است .

معين مالى وادارى وزارت فوايدعامه ميگويد که درپروژه بازسازى، بيش ازهفت ميليون دالرامريکايى به مصرف رسيده که حدودپنج ميليون آن ازسوى اداره انکشافى امريکا و بقيه از بودجۀ انکشافى وزارت به مصرف رسيده است.

انجنير وحيد علاوه کردکه سهولت هاى ديگرنيزدرسالنگ هاايجادشده است ، قبلاً مشکلاتى که دربرخى نقاط وجودداشت حالا در آنجا اتاق ها باهمه امکانات براى سپرى نمودن مسافرينى که در حالات اضطرار قرار ميگيرند، ايجاد شده است.

قرار معلومات موصوف، در١٣ نقطۀ سالنگها، تعميرات( محل بود و باش) از سوى وزارت انکشافدهات اعمار گرديده که درحالات عاجل، مسافرين از آن استفادهخواهند کرد.

معين وزارت فوايدعامه ادعا کرد : بانزديک شدن زمستان، تمام امکانات وآماده گى ها گرفته شده است تا وقايع المناک گذشته درسالنگ ها تکرار نگردد.

همچنان جنرال رجب رييس اداره حفظ ومراقبت سالنگ ها ميگويدکه کاربازسازى سالنگ ها هشتاد درصدبه پيش رفته که تادوهفته ديگرتکميل خواهد شد.

وى علاوه کرد که تونل سالنگ قيرريزى شده وتنهاسيستم حرارتى تونل، باقى مانده است که تاچند روزديگر آنهم تکميل خواهدشد.

نامبرده مى افزايد که ٢١ گالرى درسالنگ شمالى وجنوبى به بازسازى نيازداشت که ازاين جمله بازسازى ١٠ گالرى باقى مانده است و آنهم قبل از فرا رسيدن زمستان، تکميل خواهد شد که با اينکار مسافرين از خطر برفکوچ در امان مى مانند.

رييس اداره حفظ ومراقبت سالنگ ها ميگويدکه درزمستان سال روان؛ ٤٠٠ پرسونل اين اداره باحدود١٠٠واسطه نقليه درپاککارى سالنگ ها سهم خواهند داشت .

او اين را نيز ادعا کرد که امسال درسالنگ ها مشکل جدى وجودنخواهد داشت.

عبدالجباريکتن ازراننده هايى که موتر باربرى دراين شاهراه دارد، ميگويدکه قبلاً درتونل سالنگ مشکلات زيادى درعبورومروروسايط وجودداشت که با بازسازى تونل، اين مشکلات تاحدى رفع شده است .

موصوف علاوه کرد که سالنگ ها درفصل زمستان شاهد بعضى واقعات دلخراش ميبود؛ اما لازم است که اينگونه واقعات درسال روان تکرارنشود.

محمد سرور رانندۀ ديگر در اين شاهراه نيز ميگويد که درسال هاى قبل بخاطرخرابى راه شاهراه ،بخصوص تونل سالنگ، وسايط بامشکلات زياد روبروميشدند.

به گفتۀ وى، برخى از وسايط در داخل تونل به علت خرابى سرک، گير مى ماندند وسايط ساعت ها توقف مينمودند تا تونل باز ميشد.

محمد سرور گفت : حالى تونل قير شده و موتر ها به راحتى رفت و آمد ميکند...

اين راننده از اداره حفظ ومراقبت سالنگ ها خواست که آماده گى براى جلوگيرى ازواقعاتى که درموسم زمستان رخ ميدهد،داشته باشند.

از تونل سالنگ روزانه صدها واسطه نقليۀ مسافربرى و باربرى بين کابل و ولايات شمال رفت و آمد می کنند.اين شاهراه،از تونلى درکوه هاى سالنگ که از دهنۀ جنوبی تا دهنۀ شمالی، طول آن به ۲۶۷۶متر می رسد، ميگذرد.