صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درحمله راکتى برهوتل آريانا يک فرد ملکى امريکايى کشته شد

درحمله راکتى برهوتل آريانا يک فرد ملکى امريکايى کشته شد

منابع سفارت امريکا درکابل مى گويند که در فير هاى یکشنبه شب ،يک فرد ملکى امريکايى کشته ويک تن مجروح شده اند. یکشنبه شب ؛حوالى ساعت نه شب ؛ بر تعميرى درکنار ارگ رياست جمهورى حمله صورت گرفت که مامورين ادارۀ استخباراتى امريکا(سى آى اى) درآن مقيم اند.

اين تعمير قبلاًبنام هوتل آريانا ياد مى شد؛ ولى حال درآن دفتر ادارۀ استخباراتى مذکور قرار دارد.

در يک اعلاميۀ که از طرف دفتر مطبوعاتى سفارت امريکا درکابل به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده آمده است که دراين حمله؛ يک امريکايى ملکى کشته شده ويکى ديگر مجروح است.

گاوين سندوال Gavin Sundwall سخنگوى سفارت امريکا درکابل، بتاريخ ٤ ميزان گفت که اين حمله از جانب يک کارمند افغان صورت گرفته است.

منبع مى افزايد که حمله کننده افغان نيز کشته شده است.

قبل از اين يک منبع امنيتى درکابل که از اظهار اسمش خود دارى مى کرد، بتاريخ چهارم ميزان به پژواک گفته بود که اين حادثه یکشنبه شب حوالى ساعت نه شب بوقوع پيوست.

منبع افزود که چند فرد مسلح براين تعمير حمله نمودند که تا حال درمورد تلفات آن معلوماتى در دست نيست.

همچنان صبح دیروز يک منبع امنيت ملى به رسانه هاى خارجى گفته است که دراين حادثه، يک تن کشته شده است .ولى اين که اين شخص کشته شده کيست ؟ دراين مورد معلوماتى ارائه نکرد.

يک شاهد عينى اين حادثه بنام سلطان به آژانس پژواک گفت که در ساحه هوتل آريانا صداى شليک گلوله را شنيدند؛ ولى نفهميدند که چه موضوعى است.

قابل ياد آورى است که در دوهفته گذشته؛ اين دومين حمله ايست که در کابل بر امريکايى ها صورت مى گيرد.

قبل از اين بتاريخ ٢٢ ماه سنبله نيز گروهى از افراد مسلح که در چهارراهى عبدالحق به يک تعمير تجارتى چند منزله بلند شده بودند، برسفارت امريکا حملات راکتى را انجام داده بودند.