صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طراح ترور استاد ربانى از سوى رياست امنيت ملى دستگير شد

طراح ترور استاد ربانى از سوى رياست امنيت ملى دستگير شد

حميدالله طراح ترور استاد پروفيسور برهان الدين ربانى از سوى رياست امنيت ملى دستگير شده است. صفت الله صحاف صافى معاون مرکز رسانه هاى حکومت، در تماس با زسانه ها گفت که اخيراً حميد الله يکى از طراحان ترور استاد ربانى از سوى رياست امنيت ملى دستگير شد.

وى در مورد از ارايه جزئيات بيشتر خود دارى نمود. طبق اظهارات قبلى رحمت الله واحد يار عضو شوراى عالى صلح حميد الله کسى بود که عصمت الله حمله کنندۀ انتحارى بر استاد ربانى را به حيث قاصد شوراى کويته به شوراى عالى صلح معرفى نموده بود.

واحد يار که وى نيز در اين حمله جراحت برداشته است، در کنفرانس مطبوعاتى روز پنجشنبۀ گذشته ٣١ سنبله گفته بود که چندماه قبل؛ شخصى بنام عبدالستارکه قبلاً عضوگروه طالبان بود به دعوت شوراى عالى صلح به کابل آمد و بااعضاى رهبرى شورا ديدارهايى داشت .

به گفتۀ وى، شوراى عالى صلح به عبدالستار وظيفه سپرده بود تابه چمن وکويته پاکستان برود و بارهبرى طالبان تماس بگيرد واز آنان دعوت نمايد که به پروسه صلح بپيوندند و زمينه گفتگو با رهبرى طالبان فراهم شود.

موصوف اظهار داشته بود که اين شخص درکويته وچمن باشمارى از رهبران طالبان ديدارنمود، اما دربرگشت شخصى بنام حميدالله باشنده ولايت کندهار را به نمايند گى از شوراى کويته باخود آورد.

وى ميگويدکه حميدالله چهارشب درمهمانخانه شوراى عالى صلح بودکه درجريان اين مدت دوملاقات با استاد ربانى ودوملاقات بارييس دارالانشاى شورا داشت ودراين ملاقات ها درموردمصالحه ملى صحبت شده بود.

واحد يار گفت : ((بعدازايام عيد حميدالله براى من زنگ زد وگفت که شوراى کويته آماده است تا بادولت افغانستان رسماً گفتگونمايد.))

نامبرده علاوه ميکند که حميدالله درتماس به شوراى عالى صلح گفته بود که شخصى ديگرى بنام عصمت الله به افغانستان مى آيد و پيام ها واسناد مهم را ازطالبان براى شمامى آورد.

او اظهار داشت: ((عصمت الله ؛چند روزقبل باز برايم زنگ زدکه من به افغانستان آمديم وميخواهم شما را ببينم ومن اين مطلب را با رييس دارالانشاى شوراى عالى صلح درجريان گذاشتم.))

عصر روز سه شنبه گذشته ٢٩ سنبله عصمت الله نام غرض ملاقات با استاد ربانى به منزل وى در وزير اکبرخان مينه شهر کابل رفت و در هنگام مصافحه با وى خودرا انفجار داد.

همچنان رياست امنيت ملى از انکشافات در قضيه، کشته شدن استاد پروفيسور برهان الدين ربانی رئيس شورای صلح خبر داد.

در خبر نامۀ که امروز يکشنبه ٣ ميزان از سوى رياست امنيت ملى ، آمده است که آن رياست عاملين قضيه را شناسايى و برای تثبيت عاملان قضيه حادثه ترور استاد برهان الدين ربانی نزديک شده است و از اين انکشافات مردم را درجريان قرار خواهد داد.

يک منبع امنيت ملى که نخواست از وى نام برده شود، به آژانس خبرى پژواک گفت که سر نخ قضيه را بدست آورده اند.