صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان واردات آرد به افغانستان را ممنوع قرار داد

پاکستان واردات آرد به افغانستان را ممنوع قرار داد

از سه روز گذشته بدينسو، پاکستان ٢٠٠ لارى آرد تاجران افغان را در بندر تورخم توقف داده و به صادرات آرد بر افغانستان قيود وضع نموده است.

انجنير محمدقاسم يوسفى رئيس اطاق هاى تجارات در ولايات شرقى، به تاريخ ٣ميزان گفت که حکومت پاکستان،٢٠٠ لارى آرد تاجران ننگرهار را که ٥٠٠٠ تن آرد در آن بارگيرى گرديده؛ از چهار روز گذشته بدينسو در بندر تورخم توقف داده است.

وى افزود:محافظين بندر،به تاجران گفته اند که مدت قرار داد يکسالۀ آرد به افغانستان، ختم شده است.

نامبرده از دولت افغان خواست تا اين مشکل را از طريق گفتگو با حکومت پاکستان حل کنند.

رئيس اطاق هاى تجارت گفت که روزانه، ده هزار کلدار پاکستانى، از تاجران به طور کرايۀ اضافى لارى هاى متوقف شده، اخذ ميگردد.

قاسم يوسفى افزودکه وزارت تجارت و اطاق جهانى تجارت را از اين مشکل آگاه نموده است.

حاجى جان آغا رئيس تاجران آرد در ولايات شرقى، به پژواک گفت که از سه روز گذشته بدينسو، قيمت بورى٥٠کيلويى آرد پاکستانى، به ٢٣٠٠کلدار رسيده است، که روزانه صد کلدار افزايش را نشان ميدهد.

جان آغا افزودکه دیروز (يکشنبه٣ميزان) در پاکستان رخصتى عمومى بوده و نامبرده اظهار اميدوارى نمود که مشکل لارى هاى متوقف شده را طى دو روز آينده، به کمک مالکين آسياب هاى آرد در پشاور حل کند.

از اينکه آردهاى آسياى ميانه، با قيمت بلند به ولايات شرقى ميرسد، نامبرده از دولت افغان خواست تا قرارداد جديد خريدارى آرد را با پاکستان امضا نمايد.

گفتنى است،که از تاريخ اول ماه مبارک رمضان تاکنون، قيمت هر بورى ٥٠کيلويى آرد، ٥٠٠ کلدار پاکستانى افزايش يافته است.