صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفت مکتب در لوگر بروی شاگردان مسدود شده است

هفت مکتب در لوگر بروی شاگردان مسدود شده است

بزرگان قومی در منطقهء پادخواب شاهانهء پل علم مرکز ولایت لوگر تصمیم گرفته اند تا زمانی که امنیت مکاتب این منطقه تامین نشود، به اطفال شان اجازه نخواهند داد تا به مکتب بروند.

محمد عمر منشی شورای محلی پادخواب شاهانه دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت: این تصمیم پس از آن گرفته شد که اخیراً چندین مکتب از سوی نیروهای افغان به خصوص اردوی ملی هدف حملهء مسلحانه قرار گرفتند که در نتیجهء آن تعدادی از شاگردان کشته و زخمی شدند.

به گفتهء آقای عمر، به اساس این فیصله بزرگان قومی در منطقهء پادخواب شاهانه، 5 مکتب پسران و 2 مکتب دختران به روی شاگردان مسدود شده است.