صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پروژه های که از طریق بودجه دولت اجرا شده، نواقص زیادی دارد

پروژه های که از طریق بودجه دولت اجرا شده، نواقص زیادی دارد

وزارت اقتصاد تاکید می کند که روند بررسی از کیفیت کار پروژه ها در سطح ولایت کابل ادامه دارد. مسوولان در این وزارت هدف از اجرای این روند را برملا ساختن نواقص و شفافیت در کار بازسازی پروژه ها از سوی ارگان های دولتی و موسسات تطبیق کننده عنوان می کنند.

عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد به روز شنبه در نشست خبری گفت، بررسی های که از سوی مقامات آن وزارت در سطح ولایت کابل صورت گرفت، نتایج نشان داده که شماری از پروژه ها که از طریق بودیجهء دولت اجرا شده، با نواقص و کمبودی های زیادی همراه بوده است.

آقای ارغندیوال در حالی که از بررسی شش پروژه مهم یاد کرد به یکی از پروژه هایی که به گفتهء او به طور غیر معیاری و نادرست در منطقهء باریک آب ولسوالی قره باغ کابل اجرا شده است چنین گفت:
این پروژه مهاجرین نمیدانم که به کدام عنوان برای یک فامیل در نظر گرفته شده بود که هیچ نوع ضرورت های یک فامیل در نظر گرفته نشده بود خانه ها همه خامه در نظر گرفته شده بود.

موسسه تطبیق کننده که پاملرنه است و به گفته خود شان که کار صد فیصد تکمیل شده بود دو باره پنجاه فیصد آن تخریب گردید است. این پروژه هفت میلیون دالری تعجب می کنم که چطور خانه های محدود ساخته شده است و این یکی از ضعیف ترین پروژه ها در سطح ولایت کابل بود.

اما مسوولان دفتر پاملرنه می گویند، مسوولیت این کاستی به آنها نه بلکه به دیگر اداراتی بر می گردد، که در بخش طرح نقشهء این پروژه و مواد ساختمانی آن، نظر داده اند. انجینیر روح الله نماینده موسسه پاملرنه گفت: در قسمت شهرک مهاجرین، موسسه پاملرنه تنها نقش تطبیق کننده را داشته است در قسمت دیزاین و طرح پروژه و یا این که دو اتاق باشد یا سه اتاق کاری نداشته فقط پاملرنه مطابق به طرح و دیزاین که از سوی موسسه یو ان دی پی، وزارت مهاجرین در دسترس ماقرار گرفته، عمل کرده و ما آنرا تطبیق کردیم و بس.

به اساس ارقام ارایه شده از سوی وزارت اقتصاد افغانستان یک هزار و ششصد انجو و موسسه غیر دولتی در این کشور در بخش های مختلف پروژه سازی و تطبیق برنامه های انکشافی فعالیت دارد. وزیر اقتصاد افغانستان گفت، کار بررسی و نظارت از کار پروژه هایی را نیز آغاز می کنند که توسط NGO ها و کمک مالی موسسات غیر دولتی به پیش برده می شود.(رادیوا زادی)