صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زاخیلوال: تنها 18 درصد کمک ها توسط حکومت مصرف شده است

زاخیلوال: تنها 18 درصد کمک ها توسط حکومت مصرف شده است

بنابر قرار داد های امضا شده در 10 سال گذشته، جامعه جهانی 69 ملیار دالر به افغانستان کمک نموده است که تنها تا سال 1389، پنجاه و هفت ملیارد دالر به افغانستان تادیه شده است.وزارت مالیه راپور همکاری هایی که به افغانستان صورت گرفته در کتابی زیر عنوان کمک های انکشافی چاپ نموده که در آن در مورد کمک های بین المللی با افغانستان، کمک با سکتور ها، موثریت کمک های خارجی، مصرف و سایر موارد بحث شده است.

داکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه به روز شنبه ضمن ارایه معلومات در مورد این گزارش به خبر نگاران گفت: از 57 میلیارد دالر که به افغانستان کمک شده تنها 18 درصد آن توسط ادارات دولتی و بودجه ملی افغانستان به مصرف رسیده و متباقی 82 درصد آن مستقیم از طرف خود شان به مصرف رسیده است.

همچنان قابل یاد آوری است که از تمام کمک ها که 57 ملیارد دالر است 51 درصد آن در سکتور امنیت به مصرف رسیده. به باور وزیرمالیه، این مساعدت ها که اکثریت آن از طریق کنفرانس های بین المللی بدست آمده، بیشترین قسمت آن توسط خود کشورهای کمک کننده مصرف می شود.وزیر مالیه می گوید: آنها تلاش دارند بنابر فیصله کنفرانس کابل حد اقل 50 درصد بودجه مصرفی توسط دولت افغانستان مصرف شود.

اما آقای زاخیلوال به این نیز تاکید دارد، بودجه یی که از سوی دولت افغانستان به مصرف می رسد، چند مراتبه شفافیت و موثریت بیشتر نسبت به کشورهای بین المللی دارد. پولی که از طریق بودجه ملی به مصرف رسیده شفافیت بیشتری نسبت به آن دارد که کشور های کمک کننده مصرف می نمایند، بخاطر آنکه بودجه یک پروسه دارد شش ماه به ترتیب با وزارت ها، و وزارت ها با ولایات بحث می کنند و بعد به کابینه می رود و به همین ترتیب در پارلمان بحث می شود و ارقام آن معلوم است که کدام پول در کجا مصرف می شود.

اما جامعه جهانی ازحکومت افغانستان انتقاد می کند که نمی تواند بودجه تعین شده را به وقت و زمانش مصرف نماید و چیزی را که بهانه قرار می دهد، چالش های امنیتی، بیرو کراسی در کشور های کمک کننده و سایر عواملی است که از مصرف بودجه عقب مانده است.

وزیر مالیه افغانستان به این مساله ابراز خورسندی دارد که در آینده، کشور های کمک کننده از طریق بودجه ملی مساعدت های خود را به مصرف می رسانند. به گفته آقای زاخیلوال بیشترین بخش این مساعدت ها بلاعوض است و تنها 500 ملیون دالر از بانک آسیایی قرضه اخذ شده است.(رادیوآزادی)