صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هزاران پوليس درتامين امنيت روزهاى عيد امنیت کابل را تامین می کنند

هزاران پوليس درتامين امنيت روزهاى عيد امنیت کابل را تامین می کنند

وزارت امورداخله، از تدابيرامنيتى در روزهاى عيدسعيدفطر در شهرکابل خبرداده گفت که در اين راستا، بيش از ١٣ هزار و پنجصدپوليس گماشته شده است. درحاليکه کمتر از چهار روز به عيدسعيدفطر باقى مانده است، درشهرکابل ديده ميشود که تدابيرشديدامنيتى، از سوى پوليس و ديگر نيروهاى امنيتى اتخاذ شده است.

پوليس در جاده هاى شهر، وسايط را به شکل جدى تلاشى ميکند. غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت امورداخله، روز(٣ سنبله ) گفت که به اساس تدابير شديدامنيتى که اتخاذ شده است، مردم روزهاى عيدرا درفضاى امن برگزار خواهندکرد.

وى علاوه نمود که پوليس، مانندروزهاى عادى در ايام عيدنيز وظايف شانرا اجرا خواهندکرد؛ اما دراين روزها با اقدامات بيشتر، ايفاى وظيفه خواهند نمود. به گفتۀ صديقى، حضور پوليس درتمام مناطق شهرکابل، يک امرضرورى بوده و در ايام عيد، قطعات نظم عامه نيز دو شادوش آنها قرار خواهند داشت.

سخنگوى وزارت امورداخله گفت که براى تامين امنيت شهرکابل در روزهاى عيد، علاوه بر نيروهاى امنيتى ديگر، بيش از ١٣ هزار و پنجصدپوليس، به وظيفه گماشته شده اند. موصوف افزود: باوجوديکه مخالفان دولت تهديدکرده اند که حملات شانرا تشديد ميکنند؛ اما پوليس تلاش داردتا بتواندمانع حملات آنها شود.

وى ابرازاميدوارى نمودکه با اتخاذ تدابيرامنيتى، مخالفان نتوانندحملات تخريبى و تروريستى شان را انجام دهند. درحاليکه سخنگوى وزارت امورداخله، از مردم خواست تادر ايام عيد، باپوليس در بخش امنيت همکارى نمايند، مردم نيز از اين تدابير خرسندهستند.

عبدالرفيع يکتن از باشنده گان مکروريان سوم شهرکابل گفت که تدابيرامنيتى، به خاطرروزهاى عيدسعيدفطر از سوى نيروهاى امنيتى بخصوص پوليس، به خوبى گرفته شده است . وى که در شهرنو کابل درحال خريدارى ميوۀ عيدى بود، به پژواک گفت: تقاضاى ما از نيروهاى امنيتى، اين است که در روزهاى عيد، امنيت را بگيرند تا مردم در فضاى آرام از اين روزها تجليل نمايند.

على يکى از باشنده هاى کارته سه شهرکابل گفت که حضور پوليس در شهر، باعث ميشود که مردم با آرامى از روزهاى عيدتجليل نمايند. وى علاوه کرد: روزى هاى کمى به عيد باقى مانده؛ قسميکه ديده ميشود، پوليس تدابير خوب امنيتى گرفته و اميدواريم که در روزهاى عيد نيز همين قسم تدابير گرفته شود.

موصوف افزود که طرف هاى درگير، بايد در ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند و مخالفان مسلح دولت، در روز هاى عيد از انجام اعمال تخريبى خوددارى کنند.