صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سنگين: مخالفت باخدمات مخابراتى، دشمنى بامردم افغانستان است

سنگين: مخالفت باخدمات مخابراتى، دشمنى بامردم افغانستان است

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، باابراز نگرانى از قطع شدن خدمات مخابراتى ازطرف شب در بعضى ولايات،از مخالفان مسلح دولت خواست تامانع فعاليت هاى مخابراتى نشوند. انجنير اميرزى سنگين سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، در مصاحبه با پژواک گفت که خدمات اين شرکت ها، اکثراً تسهيلات را براى مردم فراهم مينمايد و نبايد مخالفان مسلح مانع شوند.

وى افزود: مخالفت باخدمات مخابراتى، دشمنى باخارجى ها و دولت نبوده، بلکه دشمنى بامردم افغانستان است. موصوف از مخالفان مسلح دولت خواست تا مانع اين خدمات نشوند و بگذارندکه وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى به همکارى سکتورخصوصى، اين خدمات را درسراسرکشورگسترش بدهد.

انجنير سنگين گفت: در زندگى مردم، يکى از سهولت هايى که در اين چندسال اخير به ميان آمده، دسترسى به خدمات مخابراتى است و هيچ کس حق نداردکه مردم را ازاين حق محروم نمايد. به گفتۀ وى، هنوزهم در بعضى ساحات، خدمات مخابراتى در نتيجۀ تهديدات مخالفان مسلح دولت، از طرف شب قطع ميشود،که اين خودباعث عدم پيشرفت خدمات مخابراتى ميگردد.

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى تصريح نمود که دراين راستا تصاميم نهايى دولت گرفته شده و به هرشکلى که شود، بايد به اين مشکل نقطۀ پايان گذاشته شود و خدمات مخابراتى، براى تمام مردم در سراسرکشور به شکل ٢٤ ساعته عرضه گردد.

وى علاوه کرد که مخالفان مسلح دولت در بعضى ساحات، شرکت هاى مخابراتى را تهديدمى نمايندکه خدمات شانرا بايد از طرف شب قطع نمايند؛ اما دراين اواخر خواست مخالفان از سوى شرکت هاى مخابراتى قبول نشده است و به همين دليل، مخالفان دست به تخريب تجهيزات شرکت هاى مخابراتى زده اند.

به اساس معلومات وى، در يکماه گذشته، ٢٥ دستگاه و وسايل شرکتهاى مخابراتى خصوصى در ولايات پکتيکا، هرات، غزنى، زابل، فارياب، هلمند، خوست و قندهار انفجارداده شده است. سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى گفت که تقاضاى بزرگ مخالفان مسلح در چندماه گذشته، قطع شدن خدمات مخابراتى در قندهار که يکى از ولايات مهم است، بود؛ اما اين تقاضاى مخالفان قابل قبول نبوده و به همين دليل رييس جمهورحامدکرزى، به وزارت مخابرات هدايت دادتا فعاليت شبکه هاى مخابراتى به هرشکلى که ميشود درساحات ناامن بخصوص در قندهار، از سرگرفته شود.

انجنير سنگين گفت که خدمات شبکه هاى مخابراتى در ولايت قندهار، به شکل ٢٤ ساعته ادامه داشته؛ امامخالفان حملات شان را بر تجهيزات شرکت هاى مخابراتى، شدت داده اند. وى با ابراز نگرانى از اين عملکرد مخالفان دولت، علاوه کرد: وقتى شرکت هاى مخابراتى خصوصى از سوى مخالفان دولت تهديد ميشوند، ضرر آن به دولت و خارجى هانميرسد، ضررآن به مردم ميرسد.

به گفتۀ سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، هنوزهم مشکلات در هلمند، پکتيکا، زابل، ارزگان و شمار ديگرى از ولايات وجوددارد؛ امااين وزارت تلاش ميکندتافعاليت شبکه هاى مخابراتى، به شکل ٢٤ساعته در سراسرکشور از سر گرفته شود.

انجنير سنگين افزود که دولت مصمم است تاشرکت هاى مخابراتى خصوصى را حمايت نمايد و آنها را مجبورکندکه فعاليت هاى شانرا دوباره آغاز نمايند و دراين راستا همکارى مردم يک امر ضرورى است. موصوف گفت: هدف ما اين است که خدمات مخابراتى شبکه هاى خصوصى، گسترش پيداکندتايکسان به همه مردم برسد.

اما طالبان مسلح گفته اند که آنها بخاطرى مانع فعاليت شبکه هاى مخابراتى از طرف شب ميشوند که از اين وسيله، در رديابى آنها و عمليات نظامى بر ضد آنها استفاده ميشود.

اما سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى گفت: اگرمخالفان فکر ميکنندکه ازاين خدمات، برضدآنها استفاده ميشود، جواب من براى شان اين است که نيروهاى امنيتى افغان و خارجى، وسايل ديگرى نيز به دسترس دارندکه در رديابى مخالفان و ارتباطات خود از آن استفاده مينمايند، طالبان نبايد به اين بهانه، به مردم مشکل خلق کنند.

آمار تازه ارائه شده از سوى وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، نشان ميدهد که در حال حاضر، بيش از ١٧ ميليون تن در سراسر کشور، از موبايل استفاده ميکنند، که نسبت به سال گذشته ٣.٥ ميليون تن افزايش را نشان ميدهد.

گفتنى است که علاوه بر چهار شرکت مخابراتى خصوصى و شرکت مخابراتى دولتى افغان تيلى کام؛ چهل شرکت انترنتى و صدها شرکت تکنالوژى معلوماتى درکشور فعاليت دارندکه به گفتۀ وزارت مخابرات، بيش از٨٥ درصد ساحات کشور را تحت پوشش قرار داده است.

وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى ميگويدکه در نظراست تاسه سال آينده، تمام ولايات کشور تحت پوشش خدمات مخابراتى قرار بگيرد.