صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امحای مرض فلج اطفال در افغانستان تا سال 2012

امحای مرض فلج اطفال در افغانستان تا سال 2012

اداره معاونت ملل متحد برای افغانستان، وزارت صحت عامه افغانستان با حمایت سازمان صحی جهان و یونیسیف یاسازمان حمایت ازکودکان ملل متحد تلاشهای فراگیری رابرای محومرض فلج اطفال درافغانستان تا پایان سال 2012 به راه انداخته است.

به گزارش یونما، اداره معاونت ملل متحد برای افغانستان، وزارت صحت عامه افغانستان با حمایت سازمان صحی جهان و یونیسیف یا سازمان حمایت از کودکان ملل متحد تلاش های فراگیری را برای امحای مرض فلج اطفال در افغانستان تا پایان سال 2012 به راه انداخته است.

برای رسیدن به چنین هدفی، به صورت خاص توجه بیشتر متمرکز به مناطق جنوبی می باشد که ویروس مرض "پولیو" یا فلج اطفال در حال گسترش است. این تلاش ها در افغانستان بخشی از جد و جهدهای جهانی برای رسیدن به محو کامل مرض فلج اطفال می باشد.

در افغانستان، به مثابه یکی ازچهار کشور جهان که درآنجا مرض فلج اطفال به صورت محلی (endemic) وجود دارد، بسیار مهم است که بیش از پیش بر این مسئله تمرکز کنیم که چگونه می توان منابع دستجمعی را برای خلاصی از این مرض مخرب و گاهی هم کشنده به کار گیریم.

درافغانستان پیشرفت های بسیار زیادی در جهت محو مرض فلج اطفال به وجود آمده است. در سال 2011 تا لحظه انتشار گزارش، جمعا در هفت ولسوالی قندهار، هلمند و فراه تنها از 13 واقعه ابتلا به مرض "پولیو" یا فلج اطفال گزارش شده است. در مناطق شرقی و شمال شرقی افغانستان که به صورت خاص در معرض خطر موجودیت ویروس "پولیو" قرار دارند، ازکدام واقعه مرض فلج اطفال خبری نیست.

در حالی که چنین چیزی یک خبرخوش هست، اما احتیاط را ایجاب می کند. باید مطمئن گردید که همه آن گروه هایی که قسماً واکسین شده اند و یا هرگز واکسین نشده اند، ایمن سازی (immunization) گردیده اند.

در مناطقی که درگیر منازعه و جنگ شده اند، مشکلات ناشی از دسترسی به کودکان بزرگترین مانع موفقیت ایمن سازی بوده است. همچنان اولویت در فعالیتهای ایمن سازی به مناطقی اختصاص داده می شود که درمناطق مرزی جنوبی و شرقی افغانستان قرار دارند. در این مناطق، رفت وآمد آزاد به پاکستان صورت می گیرد. درحالیکه پاکستان خود یکی ازکشورهایی است که در آنجا مرض فلج اطفال به شکل محلی (اندیمیک) وجود دارد. این کار ایجاب همآهنگی فعالیتها در دو سوی مرز را می کند تا انتقال مرض فلج اطفال کنترول شود.

ضعیف بودن فعالیت های ایمن سازی معمولی موجب آن بوده است که ویرس "پولیو" یا مرض فلج اطفال به سرایت خود در کشور ادامه بدهد. در این مبارزه فراگیر علیه مرض فلج اطفال وزارت صحت عامه افغانستان، سازمان صحی جهان، یونیسیف یا موسسه ملل متحد برای حمایت ازاطفال و چندین شریک تخنیکی برای بهبود اجرای برنامه ایمن سازی در افغانستان سرمایه گذاری هنگفتی می کنند.

بهبود بخشیدن و به اجرا در آوردن ایمن سازی معمول از نوزادان، کودکان و مادران باردار(حامله) یکی از چهار استراتژی عمده برای امحای مرض فلج اطفال می باشد. در این برنامه تمرکز خاص روی نوزادان که بیشتر در معرض خطر قرار دارند، صورت می گیرد.

افزون بر این، یک مکمل مهم برای برنامه ایمن سازی معمول را سازمان "اتحاد جهانی برای واکسیناسیون و ایمن سازی" یا Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) با بهبود مشروط جهت در دسترس گذاشتن واکسین سینه بغل ناشی از پنوموکوکها Pneumococcal Pneumonia vaccine در ماه جنوری سال 2013 در چشمرس قرار داده است. وزارت صحت عامه افغانستان تدارک می بیند تا این واکسین جدید را تطبیق کند.

تطبیق این واکسیناسیون می تواند نرخ بلند مرگ ومیر نوزادان وکودکان براثر مرض سینه بغل را به طور قابل ملاحظه یی کاهش دهد.

با در نظر داشت پایان دادن به سرایت مرض فلج اطفال از اکنون تا به پایان سال 2012 میلادی، یک مرحله سرنوشت ساز در ابتکار برای امحای مرض فلج اطفال در افغانستان مشخص می گردد.

سازمان های مستقل و بین المللی آن ارزیابی ها و بازنگریهایی مورد ضرورت را فراهم خواهند ساخت تا مطمئن شوند که ابتکار محو مرض فلج اطفال درافغانستان به خوبی همآهنگ شده است و ریشه کنی مرض فلج اطفال تسریع می گردد.
تلاش های دوامدار و متمرکز شرکای حکومت افغانستان، منابع تمویل کننده و گروه افرادی که در واکسیناسیون شرکت می کنند، نیاز به این دارند که مطمئن شوند که بعد از این کدام طفلی از فلج اطفال رنج نمی برد. ما چشم امید به همکاری های دستجمعی دوخته ایم تا شاهد به حقیقت پیوستن این هدف باشیم .(دویچه وله)