صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخلهء افغانستان از مصوونیت کاروان های اکمالاتی ناتو ابراز نگرانی کرد

وزارت داخلهء افغانستان از مصوونیت کاروان های اکمالاتی ناتو ابراز نگرانی کرد

وزارت داخله افغانستان می گوید، شنبه شب در کابل یازده موتر اکمالاتی نیرو های ناتو را شناسایی و متوقف کرده اند که قرار بود اجناس آن به شکل غیر قانونی و بدون این که ناتو در جریان باشد، به فروش برسد. وزارت داخلهء افغانستان از مصوونیت کاروان های اکمالاتی نیرو های ناتو ابراز نگرانی کرده است.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: پولیس یازده کانتینر اکمالاتی نیرو های ناتو را که جهت استفاده نامشروع به سرقت رفته بود، بدست آورده است. به گفته ی سخنگوی وزارت داخله، این وزارت تلاش می ورزد تا تمام افرادی را که در این قضیه دست داشتند به پنجهء قانون بسپارند.

وی گفت: پولیس دیشب ده کانتینر اکمالاتی نیروهای ناتو را که به صورت غیر قانونی وارد کابل شده بود کشف و ضبط نموده است. متاسفانه گروپ های است که در مسیر راه این اموال را قاچاق می کنند و از آن سوء استفاده می کنند و در اعمال مختلف و نیت های شوم از آن استفاده می کنند.

همچو عملیات های ما ادامه خواهد داشت و آن عده از اشخاص که به همچو اعمال دست می زنند به پنجهء قانون سپرده می شوند.
گفته می شود در حال حاضر تجهیزات نیروهای ناتو از طریق پاکستان وارد افغانستان می شود و اکثراً کاروان های اکمالاتی این نیرو ها از طریق تورخم وارد خاک افغانستان می شود و در برخی موارد در همین مسیر مورد حمله مخالفان مسلح نیز قرار می گیرد.

آقای صدیقی می گوید: آنها نگران اند که اگر این تجهیزات بدست مخالفان مسلح بیافتد آن را بر ضد نیرو های افغان به کار خواهند گرفت.
قبلاً هم پولیس این چنین کشفیات را انجام می داد که در آن تجهیزات نظامی نیز موجود بود و گمان می رود که این تجهیرات بدست مخالفان دولت هم بیافتد و امکان دارد که آنها از این نوع تجهیزات سوء استفاده کنند و آن را بر ضد نیرو های ما استفاده کنند.

این بار اول نیست که تجهیزات نیروهای ناتو جهت فروش غیر قانونی و استفادهء سوء به کابل آورده می شود، بلکه قبل از این نیز موتر های اکمالاتی نیرو های ناتو در شاهراه ها ابتدا مورد حمله قرار گرفته و بعداً اموال آن به سرقت رفته است.
این در حالیست که سرقت و سوزاندن موتر های اکمالاتی نیرو های ناتو برای نیرو های یاد شده به مشکل بزرگ تبدیل شده است و به گفتهء کارشناسان امور اکمال نیرو های ناتو را نیز با چالش مواجه ساخته است.(رادیوا زادی)