صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فساد اداری مانع تاًمین صلح در کشور شده است

فساد اداری مانع تاًمین صلح در کشور شده است

تا زمانی که فساد اداری ریشه کن نشود و کسانی که در فساد دست دارند به دادگاه معرفی نگردند، صلح تاًمین نمی گردد. زلمی یونسی، منشی کمیته ولایتی شورای عالی صلح در ولایت بلخ می گوید وجود فساد اداری سبب شده است تا مردم از دولت فاصله بگیرند و شماری هم به صفوف مخالفان مسلح دولت بیپوندند.

وی، می گوید فساد به گونهء گسترده در واحدهای اداری دولت وجود دارد و از سویی هم دیده نشده که عاملان این فساد به محاکمه کشانیده شوند. موصوف اظهار داشت: از علاقه‌دار تا ولسوال، والی و وزیر فساد وجود داره، این فساد داخل یک هرم اس. اما یک وزیر را گوشش نگرفتند که چرا در اداره شما فساد وجود داره.

او تاکید کرد که هر گاه عاملان فساد در پیش چشمان مردم محاکمه شوند و اصلاحات در دستگاه دولت به وجود آید، صلح نیز در کشور تامین خواهد شد. اما او هشدار داد که اگر این روند ادامه پیدا کند واصلاحات در دستگاه دولت به وجود نیاید و عاملان فساد بازداشت و به دادگاه معرفی نشوند، وضعیت امنیتی بدتر خواهد شد.

آقای یونسی به عنوان نمونه به ولایت بلخ اشاره کرده، گفت که در گذشته این ولایت از جملهء ولایت های امن در کشور محسوب می شد اما اکنون وضعیت امنیتی مختل شده. او به سربازان که به اطراف هوتل امنیت اشتراک کننده گان مراسم را گرفته بودند اشاره کرده گفت در گذشته تا این اندازه تشویش های امنیتی وجود نداشت.

این مراسم به دلیل آمدن معین سرحدات اقوام و قبایل کشور در شهر مزار شریف، برگذار شده بود که در آن شماری از ساکنان ولایت بلخ، رئیسان ادارات دولتی، رئیس و اعضای شورای ولایتی بلخ و اعضای کمیته ولایتی شورای عالی صلح ولایت بلخ اشتراک کرده بودند.

از سوی دیگر معین سرحدات اقوام و قبایل کشور که برای رساندن پیام صلح به شهر مزار شریف آمده ، می پذیرد که در دستگاه دولت فساد وجود دارد اما از مردم و به ویژه عالمان دین می خواهد که برای تامین صلح در کشور با دولت همکاری نمایند.

محمد یعقوب احمد زی، گفت: در پهلوی از ایکه دولت مکلفیت داره در آوردن امنیت و صلح، ارگانهای امنیتی این مکلفیت و مسئوولیت را دارن، باز هم اگر موسفیدان و عالمان دین همکاری نکنند دولت به تنهائی نمی تواند به صلح برسد.
با اینهمه شماری از ساکنان ولایت بلخ، برای تامین صلح در کشور دیدگاه های گونه گون دارند.

عبدالحمید، مرد 65 ساله که ریش بلند و سفید داشت به آژانس خبری روز گفت تا زمانی که عدالت تامین نشود و قانون به گونهء مساویانه بالای همگان تطبیق نگردد، صلح بوجود نمی آید. او اضافه کرد که باید اقتصاد مردم تقویت شود، از طرفی هم اصلاحات در دولت بوجود آید، فساد اداری ریشه کن گردد تا صلح تامین شود.

جمشید، مرد میانسال که از ولسوالی شولگره ولایت بلخ در این مراسم شرکت کرده بود گفت: بیشتر مردم بیکاره، غریب استن، فقر و ناداری دامنگیر مردم شده، دولت اگه میخایه که صلح شوه باید غم این مردم ره بخوره. اما گل احمد، یک تن از باشندگان ولسوالی چمتال ولایت بلخ، بر وحدت و همآهنگی میان اقوام مختلف کشور تاکید می کند و می گوید هر گاه وحدت و اتفاق نباشد، صلح هم نیست.

مردم می گویند هر گاه دولت زمینه های اشتغال را فراهم سازند و نیز اقتصاد مردم را از رهگذر تطبیق پروژه های توسعوی تقویت بخشد و عدالت را تامین نماید، صلح به وجود می آید.