صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

همایش علمی جهت بررسی استفاده بهتر از تجهیزات مدرن طبی

همایش علمی جهت بررسی استفاده بهتر از تجهیزات مدرن طبی

اولین کنفرانس بین المللی آشنایی بهتر با تکنولوژی مدرن طبی با حضورشماری ازمتخصصین طبی ورادیولوژیست ها درکابل برگزارگردید. داکترثریا دلیل سرپرست وزارت صحت که دراین کنفرانس صحبت میکرد به رسانه ها گفت ؛ این فرصت مناسب است تا آن عده داکتران که به تجهیزات طبی درشماری از شفاخانه ها دسترسی دارند ، مهارت های خویش را درتشخیص نوعیت امراض افزایش دهند. وی ، این کنفرانس را یک نشست علمی خواند که کارشناسان طبی داخلی وخارجی دستاوردها وتجارب شانرا درزمینه تصویربرداری طبی باهم درمیان خواهند گذاشت.

داکترنقیب الله فایق رییس کمیسیون صحی شورای ملی که در این کنفرانس حضور داشت ، نبود و کمبود متخصصین را ازعمده مشکلات بخش صحت عنوان داشت. وی گفت : شماری ازشفاخانه های خصوصی درکابل ازتجهیزات طبی بهره مند هستند اما با تاسف تعداد کمی هستند که می توانند ازآنها استفاده درست نمایند .

داکترفایق ازدلایل عمده مراجعه بیماران به خارج ازکشور را همین موضوع دانست وخاطرنشان ساخت: با رفع این مساله، ما دیگراین مشکل را نخواهیم داشت . داکترشیرین آغا ظریف رییس پوهنتون طبی کابل نیزتدویراین چنین کنفرانس ها را دربالا رفتن ظرفیت های علمی بخشهای صحی کشورفوق العاده مهم دانست.

داکترظریف گفت: ما با برگزاری کنفرانسهای ملی وبین المللی می توانیم درمدت کوتاه خود را با استندرد های جهانی هم گام بسازیم . اوهمچنین وعده سپرد که درصورت تقاضا ، درراستای همکاری های آموزشی با بخشهایی صحی کشور تلاش های لازم را داشته باشند.

دستگاه های (MRI) یا دستگاه تشخیص امراض ازطریق عکس برداری و(X_RAY) دستگاه عکس برداری توسط اشعه ایکس ازجمله تجهیزات مدرن هستند که فعلا درچندین شفاخانه دولتی وغیردولتی کشورموجود می باشد.
هدف ازبرگزاری این کنفرانس که به مدت دوروزادامه خواهد یافت؛ چگونگی استفاده موثرازعکس برداری طبی درتشخیص وتدوای امراض می باشد.