صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تا دوسال آينده هزاران فاميل از آب آشاميدنى صحى مستفيد ميشوند

تا دوسال آينده هزاران فاميل از آب آشاميدنى صحى مستفيد ميشوند

درحاليکه تنها ٣٠ درصد شهريان کابل به آب آشاميدنى صحى دسترسى دارند، بيش از ١١ هزار خانواده تا دو سال آينده، از آب آشاميدنى مستفيدخواهند شد. اين عده خانواده ها براساس پروژه اى که به هزينۀ ٢٥،٥ ميليون دالرامريکايى از سوى آلمان مساعدت شده است، به آب صحى دسترسى پيدا مينمايند.

قرارداد اين مساعدت، روز گذشته ميان وزارت انکشاف شهرى و اداره انکشافى آلمان، در کابل به امضا رسيد. سلطان حسين حصارى سرپرست وزارت انکشاف شهرى، در نشست خبرى گفت که کار اين پروژه، توسط شرکت هاى فيفر و ممتاز، در ظرف دوسال به پايۀ اتمام خواهد رسيد.

وى افزود که اين پروژه، شامل توزيع شبکه هاى آبرسانى در برخى از نواحى شهرکابل شامل خوشحال مينه، ده نو، پروان سوم، رحمان مينه و ديوان بيگى ميباشد. سرپرست وزارت انکشاف شهرى ميگويد که دسترسى به آب آشاميدنى در شهرکابل، به ٣٠ درصد واين رقم در ساحات خارج از شهر٢٠درصد و در روستاهاى کابل به ١١ درصد ميرسد.

انجنير دادمحمد بهير رييس آبرسانى شهرکابل، گفت که از طريق اين پروژه، بيش از ١١هزارخانواده به آب آشاميدنى صحى دسترسى پيدا مينمايند. وى افزود که مرحلۀاول اين قرارداد، تا ٩٠ درصدتکميل شده و در بعضى مناطق، کارآن جريان دارد و پروژۀ فعلى، مرحلۀ دوم و نهايى آن است.

سرپرست وزارت انکشاف شهرى گفت که در مرحلۀ اول، ساخت چاه هاى آب، تجهيزات الکتروميخانيکى، ايستگاه پمپ آب، لوله و نلدوانى هاى اصلى و مخازن آب شامل بود؛ اما در مرحلۀ دوم، آب صحى به دسترس مردم قرار ميگيرد.
وى افزود که آب آشاميدنى، يکى از نيازمندى هاى اساسى شهريان کابل است، که اين وزارت به اساس پلان ستراتيژى خود، توجه بيشتر به اين معضل دارد. سرپرست وزارت انکشاف شهرى علاوه کرد که از جمله پنج ميليون نفوس تخمينى شهرکابل، تنها ٣٠ درصدشان به آب آشاميدنى صحى دسترسى دارند؛ اما تلاش ميشودکه اين رقم در دوسال آينده، به بيش از٥٠ درصد افزايش يابد.

درحالى از قلت آب آشاميدنى صحى در شهر کابل سخن گفته ميشود که براساسارقام ارائه شده از طرف شمارى از شفاخانه هاى شهر کابل، بيمارى استفراغ و اسهال، حدود چهار برابر افزايش يافته است. داکتران، عوامل اين بيمارى را در آلوده گى محيط زيست، مراعات نکردن حفظ الصحه و عدم دسترسى تعدادى از مردم به آب آشاميدنى صحى، عنوان ميکنند. در مجموع در شفاخانه هاى صحت طفل اندراگاندى، اطفال اتاترک، و انتانى شهر کابل؛ از ماه حمل تا حال بيش از ١٣ هزار بيمار بخصوص اطفال مبتلا به استفراغ و اسهال، ثبت شده و شمارى از آنها فوت کرده اند.