صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدراعظم بريتانيا از ولايت هلمند ديدار کرد

صدراعظم بريتانيا از ولايت هلمند ديدار کرد

ديويدکامرون صدراعظم انگلستان، در يک سفر اعلام ناشده، از ولايت هلمند ديدار به عمل آورد.
گلاب منگل والى هلمند، بتاريخ ١٤سرطان به آژانس خبرى پژواک گفت که ديويد کامرون، در اين ولايت با سربازان کشورش و مسوولين محلى ديدار نمود.
وى افزود که دراين سفر، با کامرون؛ مارک سيدويل نماينده سابق ملکى ناتو در افغانستان و برخى ديگر از مسوولين نيز شرکت داشتند.

کامرون در منطقۀ شوراب ولايت هلمند، پس از بازديد با سربازان کشورش در مرکز نظامى ولسوالى شوراب ولايت هلمند، به خبرنگاران گفت که انگلستان تا وقتى با افغانستان همکارى خواهد کرد که اين کشور، از لحاظ امنيت و اقتصاد، بر پاى خود ايستاده نشود.

موصوف افزود که ماموريت آنها درافغانستان، درمرحلۀ جديد خويش است و تا تابستان آينده، در امور آن هيچ گونه تغيرى رونما نخواهد شد و تعداد کمى از سربازان را از اين کشور خارج خواهدساخت.
به گفتۀ وى، تعداد سربازانى را که ازاين کشور خارج خواهند کرد، بين پنج تا هشتصد نفر خواهد بود، ولى با آنهم در هنگام ضرورت هرگونه کمک را انجام خواهند داد.
صدراعظم انگلستان گفت که آنها هم اکنون هم درهلمند، برعلاوۀ آموزش دادن به نيروهاى افغانى، پروژه هاى بزرگ بازسازى را نيز روى دست دارند.

موصوف پروسۀ انتقال مسووليت امور امنيتى را از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، موفقانه خواند واظهار داشت که نيروهاى افغان، طى سه سال گذشته از لحاظ کميت وکيفيت، خيلى غنى شده اند و ميتوانند که مسووليت هاى امنيتى را به دوش بگيرند. گلاب منگل والى هلمند، به پژواک گفت که ديويد کامرون، از جانب کشورش برهمکارى هاى بيشترى تاکيد کرد و اظهار داشت که براى حفظ هرچه بهتر امنيت اين ولايت، در سرحدمشترک با کشور همسايه (پاکستان)، پوسته هاى امنيتى ايجاد خواهد کرد.

به گفتۀ والى، هدف سفر ديويد کامرون، ارزيابى امنيت ولايت هلمند و ديدار با سربازان کشورش بود. وى افزود: بريتانيا تعهد سپرد که پس از سال ٢٠١٤ نيز به همکارى هاى همه جانبۀ خويش با افغانستان، ادامه خواهد داد.
بريتانيا در افغانستان، تقريباً ده هزار سرباز دارد که در ولايت هلمند، مقيم اند و تا حال ٣٧٣ تن آنها کشته شده اند. صدراعظم اين کشور، درحالى از ولايت هلمند ديدار نمود که روز گذشته يک سربازاين کشور، پس از ربوده شدن، به قتل رسيد.