صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تطبيق فيصله محکمه اختصاصى باعث به وجود آمدن بحران مي شود

تطبيق فيصله محکمه اختصاصى باعث به وجود آمدن بحران مي شود

بنياد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان ميگويد که تطبيق فيصله محکمه اختصاصى سبب بوجود آمدن بحران د رکشورگرديده واعتبارهرسه قوا را در نزدمردم و جامعه مدنى کاملاً از بين ميبرد. جانداد سپين غر رئيس اجرائيوى بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان( فيفا) درگفتگوى اختصاصى به آژانس خبرى پژواک ضمن اينکه ، اجراات محکمۀ خاص رسيده گى به شکايات انتخاباتى را غيرقانونى خوانده ، خواهان باز پس گيرى فيصله هاى محکمه شد .

وى افزود : اگر فيصله محکمه تطبيق ميشود باعث بحران و از بين رفتن مشروعيت ولسى جرگه ميشود و اگرتطبيق نميشود؛حيثيت قوه قضائيه زيرسوال ميرود. رئيس فيفا علاوه ميکند که وقتى بحران ميان دو قوه از نظرسياسى وحقوقى به ميان مى آيدازمسووليت هاى رئيس جمهور است که دراين مسائل مداخله نمايد. سپين غر ميگويد: رئيس جمهورمکلف است که بادرنظرداشت ضرر بزرگ وکوچک دراين مورد فيصله نمايدوطرفين را مجبورکندتا جلو ضرر بزرگ را بگيرند.
موصوف افزود که ايجاد محکمه خاص بررسى تقلبات انتخاباتى درآغاز بسيارگنگ بود،بعضى ازطرفداران واعضاى محکمه وانمود ميکردندکه آنهاصرف درحصه صلاحيت هاى قانونى شان عمل ميکنند و مواردجرمى را بررسى خواهندنمود.
وى ميگويد که به همين دليل، فيفا ازآن استقبال کرد، امابعداًمحکمه مسيرخود را تغييرداد و به بررسى قضايايى که از صلاحيت کميسيون هاى انتخاباتى بود؛ پرداخت.

سپين غر افزود : اجراات وبررسى هايى که ازسوى اين محکمه صورت گرفته ،غيرقانونى بوده، وقتيکه اجراات آن غيرقانونى ميباشد،پس محکمه نيزمشروعيت نداشته يک محکمه غيرقانونى است.
رئيس اجرائيوى بنياد انتخابات آزادوعادلانه افغانستانعلاوه کردکه قانون انتخابات وقوانين ديگر به قوه قضائيه تنهااجازه ميدهدکه مواردجرمى را بررسى کندوبعدازفيصله آن، کميسيون انتخابات مکلف است تا آنرا تطبيق نمايد؛اما محکمه خاص به اين موارد نپرداخته است.

سپين غرافزودکه شمارش مجدد آرا ازصلاحيت کميسيون هاى انتخابات بوده وشمارش مجددتوسط محکمه خاص غيرقانونى است.
موصوف علاوه کرد: ما دراين مورد راپورهاى داشتيم وتقاضاکرديم که محکمه بايدمتوجه پيامدهاى ناگواراين مسئله باشدوحالى هم وقت است که ازاين اجراات غيرقانونى دست بکشندکه متاسفانه نگرانى هاى که جامعه مدنى برمحاکم وساير ارگان هاى ديگرداشت ؛ همه آن را ناديده گرفتند واعلام نتايج نمودند.
هيئت قضايى محکمۀ اختصاصى، بررسى تقلبات انتخاباتى به تاريخ ٢ سرطان اعلام کرد که ٦٢ کانديد معترض، براساس شمارش مجدد آرا در ٢٧ ولايت برنده اعلام شده و در برابر آن، ٦٢ وکيل فعلى ولسى جرگه، چوکى هاى شانرا از دست ميدهند.

اما ولسى جرگه لوى سارنوال، قاضى القضات وپنج تن ديگرازاعضاى ستره محکمه را سلب اعتماد نموده و فيصله کردند که آنها حق ندارندکه ازصلاحيت هاى وظيفوى شان استفاده کنند.
با آنکه هيئت قضايى گفته است که اين فيصله، قطعى نبوده و اعضاى فعلى ولسى جرگه که در کمترين آرا قرار گرفته اند، مى توانند در ظرف يکماه از صدور حکم، استيناف طلب شوند.
اما اعضاى ولسى جرگه ميگويند که اگر يکتن آنها هم چوکى خود را در جرگه از دست بدهد، آنها دست به تظاهرات خواهند زد.
سپين غر نيز ميگويد به نظر من؛ فعلاً اين مسئله بسيار جنجالى شده. اگر اين محکمه چون محکمۀ اول است ، فيصله هايش پس گرفته شود وصرف به چند دوسيۀ جرمى پرداخته شود، هم حيثيت محکمه بجاى خود خواهد ماند و هم فيصله هايش قابل تطبيق خواهد بود.

رئيس اجرائيوى بنياد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان علاوه ميکند که حالا فکرميشود بحرانى که ترس ازآن ميرفت که ايجادنشود،؛ به اوج خود رسيدونتيجه اين شده که اعتبارهرسه قوه( اجرائيه ، مقننه و قضائيه) در نزدمردم وجامعه مدنى کاملاً ازبين برود.
او مى افزايد، وقتى سرنوشت قوه مقننه را قوه قضائيه تعين ميکند،معلومدار است که تفکيک موازنه قوا دريک نظام ديموکراتيک ارزش خود را ازدست ميدهد.
موصوف گفت که روندانتخابات، يک ارزش درنظام هاى ديموکراتيک است. وقتى صلاحيت هاى آن ؛ازسوى ارگان هاى ديگرناديده گرفته ميشود،اين خود بى احترامى به ديموکراسى وارزش هاى ديموکراتيک را نشان ميدهد.
سپين غر علاوه کرد : نگرانى ما دردرازمدت است. اگر فيصله محکمه تطبيق شوديانشود،نگرانى مااين است که اين مسئله يک رسم باقى خواهندماندومردم درآينده؛ بر روندانتخابات وديموکراسى اعتبارنخواهدکردومايک نظام کامل ديموکراتيک را نخواهيم داشت.

نامبرده درمورد شمارش مجدد آرا ازسوى محکمه خاص ميگويد که بررسى فيفا نشان ميدهدکه اجراآت شمارش دوباره آرا، توسط اين محکمه با مشکلات تخنيکىهمراه بود؛ممکن نيست که نتايج آن شفاف و قناعت بخش باشد.
وى در مورد همکارى فيفا درشمارش دوباره آرا توسط محکمه خاص گفت: همکارى ما درآغازاين روندمشروط بودکه اگراين محکمه مواردجرمى را بررسى کندما کاملا همکارخواهيم بود، وازاين روندحمايت خواهيم کرد و در آينده مردم بر اين پروسه بيشتراعتماد خواهند کرد.

اما سپين غر ميگويد که متاسفانه محکمه به آنطرف قدم نبرداشت وتمام دوسيه هايى که به محکمه ارسال شده بود؛ آنرا کنارگذاشت ودوباره شمارش آرا را آغاز نمود.
اين درحالى است که مولوى صديق الله حقيق رئيس محکمه اختصاصى بررسى تقلبات انتخاباتى در روز اعلام نتايج شمارش مجدد آرا به تاريخ ٢ سرطان گفته بود که فيفا يک نهاد مجهول الهويه بوده و نمى دانند که اين نهاد از طرف کى، به کدام اساس ، به کدام فقره و کدام ماده طبق کدام قانون دولتى در پرتو کدام چوکات دولتى به ميان آمده است.

او افزوده بود که آنها از فيفا خواستار اشتراک در پروسۀ شمارش مجدد آرا شده بودند. نخست مسوولان فيفا به آنها گفتند که ٩٠٠ تن شکايت دارند که کميسيون مستقل انتخابات به آن رسيده گى نکرده است، اما بعدا گفتند که آنها صلاحيت ندارند و بورد مشورتى اين صلاحيت را براى آنها نمى دهد؛.سپس گفتند که به شکل شخصى همکارى ميکنند ، ولى اينکار را هم نکردند.

اما رئيس اجرائيوى بنياد انتخابات آزادوعادلانه افغانستان ميگويد،وقتى اجرااتى که مربوط به ارگان ديگرباشدومحکمه درآن مداخله کند، اين اجراات از نظر فيفا غيرقانونى بوده و به همين دليل ازآن حمايت نکردند.
او علاوه ميکند: اگراين محکمه به مواردجرمى مى پرداخت کارقانونى بود وتاحدى به اين پروسه کمک ميکرد ويک قدم نيک براى اصلاح انتخابات بود.اما اين محکمه به جاى کميسيون ها اجراات کرده ومشکل است وقتى اجراات غيرقانونى باشد؛فيصله آن قبول شود.
سپين غر گفت: تاکيدمااين است که اگراکنون هم به قضيه هاى جرمى پرداخته شود وعدالت به حداقل هم تامين شودوتعدادى اعضاى پارلمان هم متاثرميشونديک عمل قانونى خواهدبود وفيفا ازآن حمايت ميکند.