صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفت کارمند دیگر کابل بانک بازداشت شدند

هفت کارمند دیگر کابل بانک بازداشت شدند

هفت تن از کارمندان کابل بانک به شمول سه تبعه خارجى و مسوول بخش خطرات مالى د افغانستان بانک به اتهام دست داشتن در بحران کابل بانک، بازداشت شدند.
سال گذشته؛ بعد از آنکه گزارش هاى مبنى بر زيان صد ها ميليون دالر در مورد کابل بانک منتشر گرديد، شيرخان فرنود و خليل الله فيروزى از وظايف شان برکنار و امور بانک، تحت کنترول د افغانستان بانک درآمد.
رحمت الله نظرى معاون لوى سارنوالی به تاريخ ١١ سرطان گفت که افراد يادشده ؛حوالى ساعت دو بعد از ظهر امروز توسط مؤظفين امنيت ملى دستگير و به لوى سارنوالی سپرده شده اند.
منبع مى افزايد که سه شهروند هندى نيز در ميان هفت کارمند بازداشت شده کابل بانک قرار دارند.

به گفتۀ وى، افراد ياد شده؛ بعد از آن دستگير شدند که گزارش اداره عالى مبارزه با فساد ادارى در مورد کابل بانک به سارنوالی ارسال گرديد.
نظرى گفت که تا ختم روز شنبه، يک تعداد افراد ديگر ذيدخل در موضوع کابل بانک نيز دستگير خواهند شد اما در اين مورد، معلومات بيشتر ارائه نکرد.

اين درحاليست که مؤظفين امنيت ملى، چند روز قبل دو تن از سران و سهم داران بزرگ کابل بانک (شيرخان فرنود و خليل الله فيروزى) را به دستور لوى سارنوالی دستگير کرده بودند.
عبدالقدير فطرت که چند روز قبل از رياست د افغانستان بانک استعفا نموده است، گفته است که حدود ٩١٠ ميليون دالر، قرضه با تکتانه آن بطور غيرقانونى از کابل بانک اخذ شده است.به اساس فرمان رئيس جمهور حامد کرزى، يک کميسيون به منظور بررسى موضوع کابل بانک تحت رياست عزيز الله لودين رئيس اداره عالى مبارزه با فساد ادارى تشکيل گرديد و بررسى هاى را در مورد آن انجام دادند.
قرار گزارش اداره ياد شده، ٢٠٧ تن به شمول مقامات دولتى قرضه هاى غيرقانونى را از کابل بانک اخذ کرده اند.

کابل بانک بعد از آنکه تحت کنترول د افغانستان بانک قرار گرفت، به دو بخش تقسيم گرديد که يک بخش آن تحت نام کابل بانک جديد مربوط وزارت ماليه شد و بخش ديگر آن تحت تصفيه ميباشد.
د افغانستان بانک گفته است که تاکنون ٦٢،٥ ميليون دالر قرضه هاى کابل بانک به دست آمده است.گفتنى است ، عبدالقدير فطرت که در حال حاضر در امريکا بسر ميبرد چند روز قبل از استعفايش بحيث رئيس د افغانستان بانک خبر داد.

لوى سارنوالی دو روز قبل اعلان کرد که رئيس د افغانستان بانک در اختلاس کابل بانک دست دارد.لوى سارنوالی از انترپول و سفارت امريکايى خواسته است تا فطرت را دوباره به افغانستان برگردانند.