صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس دافغانستان بانک به امریکا فرار کرد

رئیس دافغانستان بانک به امریکا فرار کرد

فطرت: در کابل به علتى استعفا ندادم، که زنده گى من در خطر جدى قرارداشت.

نظری: هیچ نوع تهدید متوجه فطرت نبوده، بلکه این یک بهانه است.

لوى سارنوالی اعلام کردکه رييس دافغانستان بانک، در اختلاس کابل بانک دخيل است و هيچ نوع تهديدى متوجه وى نبوده است.
لوى سارنوالی، خواهان برگرداندن رييس دافغانستان بانک که فعلاً در امريکا به سر ميبرد، از پوليس انترپول وسفارت امريکا شده است.

عبدالقدير فطرت رئيس دافغانستان بانک، پیش از این از استعفايش خبر داد و گفت که هنگام بررسى قضيۀ کابل بانک، توسط بعضى افراد به مرگ تهديد شده و به همين دليل نتوانست به وظيفۀ خود ادامه بدهد.
به دنبال انتشار خبر استعفای رئیس بانک مرکزی، وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری، آقای فطرت را به خیانت به مردم افغانستان متهم کرد.
آقای عمر گفت که رئیس بانک مرکزی در گزارشی که در اختیار مقام های قضائی ارایه قرار گرفته، یکی از مسئولان احتمالی سقوط کابل بانک شناخته شده است.
اما رحمت الله نظرى معاون لوى سارنوالی، در نشست خبرى دیروز گفت: واقعيت اينطورنيست، هيچنوع تهديد به عبدالقديرفطرت متوجه نبوده، بلکه اين بهانه است که قرار ميدهد.
وى افزود: هرکسى که جُرمى را مرتکب شود، بعداً کشور راترک ميکند و با همچو بهانه ها تلاش ميکند تا در يک کشور، پناهنده گى به دست بياورد.

موصوف علاوه کرد: بررسى هاى لوى سارنوالی، نشان ميدهدکه در ورشکستگى کابل بانک، يک سلسله تخطى هايى ازسوى مسوولين دافغانستان بانک نيز صورت گرفته است .
معاون لوى سارنوالی افزود که طبق ماده ١٠٧ قانون بانکدارى، بانک مرکزى مکلفيت و نظارت دوامدار و دقيق بانک هاى خصوصى را دارد؛ اما رييس دافغانستان بانک، دراين مورد بى توجهى کرده و اين عمل وى، باعث شده که بيش از ٩٠٠ ميليون دالر، به دولت و مردم خساره برسد.

وى گفت که در کُل، دراين مسئله رييس و تيم نظارتى دافغانستان بانک، بى توجهى نموده اند، که بر همين اساس آنها جُرمى را مرتکب شده و تحت تعقيب عدلى ميباشند.
نظرى خاطرنشان ساخت: باوجود هشدارهايى که درسال ٨٨ ١٣از سوى رياست ادارۀ ٧٤ امنيت ملى و ادارۀ نظارت برتطبيق ستراتيژى مبارزه بافساد ادارى، طى مکاتيب مختلفى در مورد فسادگسترده درکابل بانک، به دافغانستان بانک خبرداده شد؛ اما فطرت به جايى که ازاين بحران جلوگيرى کند، ذريعه نامه اى به رياست نظارت برتطبيق ستراتيژى مبارزه بافساد ادارى، نوشت که هيچنوع خطرى در برابر کابل بانک وجود ندارد و اين بانک، در مسيرخوبى روان است.
معاون لوى سارنوالی علاوه کرد: مقررى رؤساى کابل بانک که هيچنوع تجربۀ کارى نداشتند، تخطى ديگر پنداشته ميشود، که از سوى رييس دافغانستان بانک صورت گرفته است.
وى افزود دوکمپنى خارجى که بخاطرنظارت از اجراآت کابل بانک موظف شده بودند، راپور غلطى را ازکابل بانک ترتيب نموده بودند، که ازسوى رييس د افغانستان بانک نيز اين راپورتاييد گرديده بود.
معاون لوى سارنوالی گفت: بررسى هاى مانشان ميدهد، باوجودى که تخطى هاى زيادى درکابل بانک موجودبوده، فطرت ازاين تخطى ها چشمپوشى نموده است.

به گفتۀ او، رييس د افغانستان بانک درسال ١٣٨٦، کابل بانک را از درجۀ چهار، به سه ارتقا داد که اين هم شراکت و همدستى وى را نشان ميدهد، و در نتيجۀ همين اجراآت، وى بيش از ٩٠٠ ميليون دالر، دولت و مردم را متضرر ساخت.
نظرى يادآورشد که دوسيۀ ديگر فطرت، چاپ بيش ازضرورت (٣١٨ ميليون) بانکنوت هاى يک، دو وپنج افغانيگى بود که ميعاد چلش آن يک ونيم سال است، ولى بدون اينکه اين پول ها را به چلش بيندازد، درسال ٨٥ ١٣پول هاى فلزى را ضرب زد، که از اين طريق نيز هفت ميليون دالر به دولت ضرررسيد.

معاون لوى سارنوالی گفت که مسووليت هاى جزايى دراين قضايا، متوجه چهارتن از معاونين فطرت نيز ميباشد که دوسيه هاى آنها به سارنوالی امنيت ملى، فرستاده شده است.
موصوف علاوه کرد که اين قضيه، تحت نظارت کميسيونى که ازسوى رييس جمهورتشکيل شده، قرارداشت؛ اما به مجردى که رييس د افغانستان بانک اطلاع يافت که قضيه به سارنوالی ارسال شده، از کشور فرارکرد و وقتى که به امريکا رسيد استعفايش را اعلام نمود.

نظرى خاطرنشان نمود: ما اجراآت خود را کرديم، روز گذشته مکتوبى را براى پوليس انترپول و سفارت امريکا در کابل ارسال نموديم تا وى را به کشور برگرداند.
اما فطرت گفته است: در کابل به علتى استعفا ندادم، که زنده گى من در خطر جدى قرارداشت.
به گفتۀ او، مشکل زمانى افزايش يافت که وى در جلسۀ عمومى ولسى جرگه، نام افرادى را افشا کرد که عاملين تنش کابل بانک بودند.
فطرت علاوه نموده که بعضى حلقات سياسى، تلاشهاى د افغانستان بانک را که به هدف حل مشکل کابل بانک به راه انداخته بود، خساره مند نموده و جلو آنرا گرفتند.
وى گفت: من ميخواستم به حيث يک مسوول مؤثر د افغانستان بانک، باقى بمانم؛ اما چنين نشد. (پژواک/بی بی سی)