صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آيساف از خشونت هاى بيشتر مخالفين در ماه هاى آينده خبر ميدهد

آيساف از خشونت هاى بيشتر مخالفين در ماه هاى آينده خبر ميدهد

آيساف در آستانۀ آغاز مرحلۀ اول انتقال مسووليت امنيت به نيروهاى افغان ، از خشونت هاى بيشتر مخالفين در ماه هاى آينده خبر ميدهد.
جوزف بلاتس سخنگوى نظامى آيساف درنشست خبرى روز گذشته گفت که مخالفان مسلح دولت قصد دارندکه درماه هاى آينده ،ساحات ازدست دادۀ شان را دوباره بدست آورند.
او علاوه کرد: درماه هاى آينده ما شاهد خشونت ها وچالش هاى بيشترخواهيم بودکه اين خشونت ها باعث تلفات مُلکى نيز خواهدشد.

بلاتس گفت که بيشترين عامل تلفات ملکى در افغانستان، مخالفان مسلح دولت هستند که ٨٧ درصداين تلفات، ازسوى آنها صورت ميگيرد.
اين در حالى است که گزارش سالانۀ کميسيون مستقل حقوق بشر و يوناما نشان ميدهد که بيش از ٢٧٠٠ فرد ملکی که در جريان جنگ های مسلحانه در سال ٢٠١٠ ميلادى در افغانستان به قتل رسيده اند که در مقايسه با يکسال قبل آن، ١٥درصد افزايش داشت.

طبق گزارش، از اين جمله ١١٤١فرد ملکی در نتيجۀ حملات انتحاری و موادانفجاری تعبيه شده توسط مخالفان دولت و ٤٤٠ تن توسط نيروهاى خارجى به قتل رسيده اند.
سخنگوى نظامى آيساف مى گويد که ماموريت آيساف بدون هيچ تغييرى باقى خواهدماند؛ اما اين ماموريت ممکن دربعضى جاها که انتقال انجام خواهدشد،تکميل گردد.
قرار است که اولين مرحلۀ انتقال مسووليت از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، در اوايل ماه جولاى سال جارى ميلادى، در هفت ولايت آغاز شود و تاسال ٢٠١٤ ميلادى تکميل گردد.
اين ولايات شامل کابل، بدون ولسوالى سروبى، پنجشير، باميان و شهرهاى هرات، لشکرگاه، مهترلام و مزارشريف بوده که بعداً به ولسوالى ها نيز گسترش خواهد يافت.
سخنگوى نظامى آيساف گفت که آنها به مبارزه جدى وفشار هاى خود ازطريق سياسى و نظامى عليه مخالفان مسلح دولت ادامه خواهندداد .

در اين نشست خبرى، دامينيک ميدلى سخنگوى ملکى ناتودرافغانستان گفت که بعداز سال ٢٠١٤ ميلادى نقش نيروهاى ناتو وآيساف ازنقش مبارزه يى به نقش حمايتى وکمکى تغيير خواهدکرد.
او افزود، راهبُردى که توسط ناتووشرکاى آيساف يکجا بادولت افغانستان در اجلاس ليزبون توافق کرده اند؛ چيزى است که بايد انجام شود.

درنشست ليزبون در ماه عقرب سال ١٣٨٩، پيمان اتلانتيک شمالی (ناتو) و حکومت افغانستان تصميم گرفتند که برنامۀانتقال قدرت، در نيمۀ اول سال روان ميلادى آغاز و تا پايان سال ٢٠١٤تکميل گردد.
سخنگوى ملکى ناتودرافغانستان ميگويد که آيساف وناتوتعهدکرده اند که بعدازسال ٢٠١٤ وقبل ازآن، روى تجهيز و آموزش نيروهاى افغان کارخواهندکرد.
او ابراز اطمينان نمود که انتقال امنيت به نيروهاى افغان تا وقت معين آن با موفقيت تکميل خواهد شد.
در حال حاضر، ١٤٠هزارعسکر خارجی در افغانستان مستقراند که تقريباً يکصد هزار آنها امريکايی می باشند و عساکر اردوی ملی، از ١٥٠ هزار و شمار سربازان پوليس از ١٢٠ هزار افزايش يافته است