صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کميسيون مستقل انتخابات اعلان محکمه اختصاصى را غير قانونى خواند

کميسيون مستقل انتخابات اعلان محکمه اختصاصى را غير قانونى خواند

کميسيون مستقل انتخابات ميگويد که تغيير در نتايج انتخابات ،بعد از اعلام نتايج نهايى و بعد از افتتاح پارلمان جز صلاحيت هيچ نهاد به شمول کميسيون مستقل نبوده و هرگونه اقدام در اين مورد در مغايرت مستقيم با قوانين نافذه کشور ميباشد.
اين مطلب در اعلاميۀ از سوى رياست اطلاعات و روابط خارجه کميسيون مستقل انتخابات ذکر شده است .

هيئت قضايى محکمۀ اختصاصى، بررسى تقلبات انتخاباتى، سه روز قبل اعلام کرد که ٦٢ کانديد معترض، براساس شمارش مجدد آرا در ٢٧ ولايت برنده اعلام شده و در برابر آن، ٦٢ وکيل فعلى ولسى جرگه، چوکى هاى شانرا از دست ميدهند.
با آنهم ، محکمۀ اختصاصى فيصله نموده است که اين فيصله، قطعى نبوده و اعضاى فعلى ولسى جرگه که در کمترين آرا قرار گرفته اند، مى توانند در ظرف يکماه از صدور حکم، استيناف طلب شوند.

اما کميسيون مستقل انتخابات ميگويد که تغيير در نتايج انتخابات ،بعد از اعلام نتايج نهايى و بعد از افتتاح پارلمان جز صلاحيت هيچ نهاد به شمول کميسيون مستقل نبوده و هرگونه اقدام در اين مورد در مغايرت مستقيم با قوانين نافذه کشور ميباشد.
در اعلاميه کميسيون آمده است، کميسيون مستقل انتخابات، مطابق به ماده ١٥٦قانون اساسى افغانستان، صلاحيت ادارۀ نظارت ومراجعه به آراى عمومى را به خود محفوظ ميدارد.

در اعلاميه آمده است : چنانچه شمارش آرا و اعلام نتايج انتخابات، از جمله موضوعات شامل در اداره انتخابات ميباشد، بناً هيچ نهاد ديگرى در سطح کشور ، با در نظر داشت قانون اساسى، صلاحيت دخيل بودن در اداره انتخابات را نداشته و هر گونه اجراات در اين رابطه ،مغاير به مفاد قانون اساسى تلفى ميگردد.

منبع ميگويد که اين کميسيون همچنان با در نظر داشت قانون انتخابات که بر بنياد ماده ٣٣قانون اساسى نافذ گرديده است، صلاحيت اعلام نتايج نهايى و صدور وثيقه قانونى و کالت و زعامت پست هاى انتخابى را جزء صلاحيت هاى مختص به خود دانسته و مداخله هر نهاد ديگر در اين رابطه را نقض صريح قانون اساسى و قانون انتخابات کشور تلقى مينمايد.

اعلاميه مى افزايد، کميسيون مستقل انتخابات، اراى ريخته شده غير قانونى را که از روند باز شمارى خارج نموده، آراى باطل دانسته و احياء آنرا نا ممکن ميداند.
کميسيون تاکيد ميدارد که انتخابات تنها نتيجه نبوده، بلکه روندى است که مراحل مختلف را سپرى مى نمايد و مطابق به قانون انتخابات ، رويه هاى انتخاباتى و رعايت معيارات بين المللى، تصاميم از طرف کميسيون هاى مشخص قانونى موظف اتحاذ ميگردد.

در اعلاميه آ مده است، هر گونه دستکارى آنهم بشکل غير مسلکى و غير شفاف و بدون صلاحيت قانونى در نتيجه و اوراق انتخاباتى، غير قانونى و تخطى جبران ناپذير بوده و مداخله ارگانها، نهادها و اشخاص دولتى و غير دولتى مطابق به ماده ٧قانون انتخابات در امور انتخاباتى را مربوط کميسيون شکايات انتخاباتى دانسته و بعد از رسيدگى به شکايات، از جانب آن کميسيون، خود را مکلف به اعلان نتايج نهايى ميداند.
کميسيون در موقف هميشگى و قبلى خود ثابت قدم باقى بوده، هيچ گونه فشار و اجراات غير قانونى نمى تواند موقف قانونى اين کميسيون را خدشه دار سازد.

کميسيون بادرک رسالت تاريخى، قانون اساسى، قانون انتخابات ، مصالح ملى، عدالت اجتماعى، ارزشهاى دمکوراتيک و حيثيت تاريخى، از اصول وارزشها حمايت مينمايد.