صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سمیناری در پیوند به جایگاه تورکان در افغانستان برگزار شد

سمیناری در پیوند به جایگاه تورکان  در افغانستان برگزار شد

سمینار «تجربه دیروز و تدبیر فردا؛ نگاه اجمالی به جایگاه تورکان افغانستان در صد سال گذشته» روز پنجشنبه، دوازدهم حمل در باغ بابر در شهر کابل برگزار شد.  به گزارش روزنامه هشت صبح، در این سیمنار شماری از فرهنگیان و نویسندهگان و نیز مقامهای دولتی به بررسی جایگاه تورکان در تاریخ صدسال گذشته کشور پرداختند. محمدنظیف شهرانی، سیدعسکر موسوی، توردیقل میمنهگی، متین بیک، مولوی عبدالوهاب عرفان، اسدالله ولوالجی و عبدالمنان شیوای شرق از سخنرانان این سمینار بودهاند.
سمینار «تجربه دیروز، تدبیر فردا؛ نگاه اجمالی به جایگاه تورکان افغانستان در صد سال گذشته»  از سوی نهاد فرهنگی و اجتماعی «قرهش» برگزار شده بود.
سخنرانان در این سمینار در مورد جایگاه و نقش تورکان در سپهر سیاست، اقتصاد و اجتماع کشور سخن گفتهاند. برخی از سخنرانان به این باور اند که تورکان در صد سال گذشته تحت ستم مضاعف قرار داشتهاند. در حالی که تورکان در گذشته تاریخی افغانستان نقش برجسته در قدرت داشتهاند.
سیدعسکر موسوی، نویسنده و پژوهشگر کشور در این نشست گفته که تورکان در منطقه خدمات شایستهای را در عرصه فرهنگ و به ویژه ادبیات زبان فارسی انجام دادهاند.
به گفته موسوی، حضور تورکان در قدرت از سال ۱۸۸۰ به این سو کمرنگ میشود که معلول تغییر اوضاع سیاسی منطقه بوده است. او تصریح کرده که حضور و نقش تورکان در سیاست و اقتصاد منطقه در گذشته پررنگ بود.
مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی نیز در این سمینار با ارسال پیامی، گفته  است که صد سال گذشته آکنده از استبداد توافق شده با ابرقدرتهای جهانی، ظلم و ستم ناروای حکام بر رعیت و مردم مظلوم افغانستان و تشدید تضادها و انقطابهای اجتماعی و در نهایت بروز انقلابات و ویرانیهای ناشی از آن بوده است. به گفته او، فقر، عقب ماندهگی فرهنگی، بروز اختلافات متعدد اجتماعی همه شالوده عملکردهای نابخردانه زمامداران گذشته در برابر سیاستهای خارجی قدرتهای متجاوز و سلطه گرا بود و تورکان از این حوادث مستقیماً متاثر شدند. در حاشیه این سمینار نمایشگاه عکاسی، نقاشی، غذاهای تورکی و اجرای موسیقی برگزار شده بود.