صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

از روز جهانی تیاتر در کابل گرامی‌داشت شد

از روز جهانی تیاتر  در کابل گرامی‌داشت شد

افغانستان ما: دیروز شنبه 7 حمل از روز جهانی تیاتر در تالا کابل ننداری تجلیل صورت گرفت.
در این مراسم که از سوی ریاست تیاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، پیامی از سوی رییس جمهور محمد اشرف غنی نیز خوانده شد و وی در این پیامش روز جهانی تیاتر را به هنرمندان و تمام مردم کشور تبریک گفت و خاطر نشان کرد که در افغانستان در دورۀ امانی به خاطر رشد تیاتر تلاش صورت گرفته و گامهای ارزشمندی برداشته شده است.
همچنان در پیام رییس جمهوری گفته شد که شرایط جنگ و ناامنیهای گذشته در راستای پیشرفت و فعالیتهای هنری به خصوص در عرصۀ تیاتر، مانع ایجاد کرده بود و بدون شک که با برقراری صلح زمینۀ پیشرفت هنر نیز در کشور فراهم میشود.
در این مراسم محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و ضمن تبریکی این روز به هنرمندان و تمام مردم کشور، در رابطه به پیشینۀ تیاتر در افغانستان معلومات ارایه کرد.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که به صورت رسمی تیاتر در زمان شاه امان الله خان بنیان گذاشته شد و در آن دوره تحول در عرصههای مختلف فرهنگی به میان آمد و اما اگر آن دوره را با حال مقایسه کنیم پیشرفتی نداریم و این مایۀ نگرانی است.
وی خاطرنشان کرد که پییشرفت در جامعه بستگی به پیشرفت فرهنگ و هنر دارد و گفت که امیدوار است در جریان همین سال فعالیتهای تیاتر تحول و پیشرفت داشته باشد.
محمد طاهر زهیر همچنان تاکید نمود که وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد که نشستی برگزار کند تا در این نشست، فرهنگیان و پیش کسوتان هنر افغانستان، دیدگاهها و نظریات شان را در راستای بهبود هنر تیاتر شریک نمایند.