صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۸ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

علی امیری در باره‌ی «مخاطرات خرد»: نوشتن تقلای فهمیدن و غلبه بر مشکلات است

علی امیری در باره‌ی «مخاطرات خرد»: نوشتن تقلای فهمیدن و غلبه بر مشکلات است

افغانستان ما: علی امیری دربارهی کتاب جدیدش گفته است که نوشتن نوعی مقاومت و احترام گذاشتن به زندگی است.
علی امیری استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اسلامی با نشر ویدیویی از تورق کتاب «مخاطرات خرد» در صفحهی فیسبوکش نوشته است: «نوشتن نوعی مقاومت و احترام گذاشتن به زندگی است. رویارویی با شناختههاست. تقلای فهمیدن و غلبه بر مشکلات و دستکم تلاشی برای رهایی است. مخاطرات خرد با این انگاره از نوشتن نگاشته شده است.»
آقای امیری افزوده است: «اینکه چه گفته ام و چگونه گفته ام و آیا با این نوشتهها میتوان نوری بر تاریکیهای گذشته افشاند که  تیرگیهای آن تا زمان حال نیز امتداد  یافته و ممکن پرتو تاریک خود را بر آینده نیز بیفکند، چیزی است که داوری در مورد آن یکسره با خواننده است.» او اظهار شادمانی کردهاست که  «مجالی برای نوشتن» و« فرصتی برای مقاومت» پیدا کردهاست.
کتاب «مخاطرات خرد» که با عنوانِ زیرین «پدیدارشناسی بحران عقل در فرهنگ اسلامی» به نشر رسیدهاست، ادامهی «خواب خرد» و «خرد آواره» است؛ کتابهای اول و دوم این سهگانه که با استقبال زیادی مواجه شد.