صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای توسعه‌ی زبان اوزبیکی تلاشی صورت نگرفته است

برای توسعه‌ی زبان اوزبیکی تلاشی صورت نگرفته است

آگاهان مسائل اجتماعی در همایش گرامیداشت از روز ملی زبان اوزبکی در کتابخانه فردوسی شهر مزارشریف میگویند: هرچند آمار رسمی و تایید شده از تکلم کنندگان زبان اوزبیکی وجود ندارد اما اکثریت آگاهان بدین باورند که این آمار نزدیک به 10 میلیون نفر میباشد.
برهان الدین بابر ترکستانی، آگاه مسائل اجتماعی  گفت: زبان هویت و داشتههای تاریخی و فرهنگ یک کشور میباشد بنابرین نیاز است که مسئولین حکومتی، ادیبان و نهادهای خصوصی مربوطه در عرصه غنامندی زبانهای داخلی کشور تلاش نمایند.
وی میگوید زبان اوزبیکی سومین زبان مردم افغانستان است، هرچند آمار رسمی و تایید شده وجود ندارد اما اکثریت آگاهان بدین باورند که نزدیک به 10 میلیون شهروند در کشور به زبان اوزبیکی تکلم میکنند.
ترکستانی افزود؛ دشمنان افغانستان در تلاش به تفرقهاندازی با نام قوم و زبان هستند، اما ملت افغانستان میتوانند این تفاوتها را به یک زیبایی و برتری جهانی تبدیل کنند و اگر دسیسههای دشمن را در این راستا شناسایی و نابود نکنند قطعا مشکلات کشور بیشتر خواهد شد.
مطیع الرحمن کریمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ گفت: زبان اوزبیکی جایگاه و طرفدار خود را در افغانستان و جهان دارد و ما هم وظیفه داریم که این زبان ملی را تقویت نماییم.
عتیق الله متین، مسوول بنیاد فرهنگی قرش نیز در این رابطه گفت: تکلمکنندگان زبان اوزبیکی از رهبری حکومت افغانستان میخواهند تا برای آشنایی و گسترش بیشتر این زبان میان مردم، زبان اوزبیکی نیز در کنار دو زبان ملی کشور جز نصاب درسی  مراکزهای عملی گردد.
این در حالی است که سال گذشته در زمان نامگذاری روز زبان اوزبیکی رئیسجمهور وعده داده بود که در راستای تقویت و رشد فرهنگها و زبانها بخصوص زبان اوزبیکی، برای اولین بار قاموس این زبان ترتیب و چاپ میشود اما شماری از تکلمکنندگان این زبان میگویند این وعدهها هنوز محقق نشده است.