صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وونگ کار وای، ادامه یکی از دوست ‌ داشتنی ‌ترین آثار غیرانگلیسی ‌زبان قرن حاضر را نوشته است

وونگ کار وای، ادامه یکی از دوست ‌ داشتنی ‌ترین آثار غیرانگلیسی ‌زبان قرن حاضر را نوشته است

«وونگ کار-وای» فلمسازی چندان پرکار نیست، اما اخیراً چند باری نامش در نشریات دیده شده. هفتهی گذشته گزارش شد که فلم «در حالوهوای عشق» (In the Mood for Love ) او به مناسبت بیستمین سالگرد اکران ترمیمشده و سرانجام در جشنوارهی فلم نیویورک به نمایش درمیآید. از این گذشته آثار ترمیمشدهی دیگر او نیز در آمریکا اکران میشود و «کرایتریون» مجموعهی فلمهای او را سرانجام عرضه میکند. از سوی دیگر، تولید درام «شکوفهها»... او نیز قرار است به شکل یک فلم بلند و یک سریال تلویزیونی درآید. علاوه بر این، کارگردان به دنیای یکی از دوستداشتنیترین فلمهای خود بازخواهد گشت...
بهگزارش ۳۰نما، «فلماستیج» به نقل از چندین نشریهی چینی گزارش داده است که «وونگ کار-وای» فلمنامهی دنبالهی رومنس «چانگکینگ اکسپرس»...را به اتمام رسانده است. عنوان فلم «چانگکینگ اکسپرس ۲۰۲۰» خواهد بود و داستانی در سال ۲۰۳۶ روایت میکند. «وزارت فلم چین» در ماه آوریل جواز ساخت این فلمنامه را به تأیید رسانده، به این معنا که کارگردان در هر زمانی میتواند فلم را بسازد...
هرچند کار-وای عملاً با فلم «فرشتگان سقوطکرده» (Fallen Angels ) دنیای «چانگکینگ اکسپرس» را گسترش داده، اما به نظر میرسد که این بار خط سیر متفاوتی نسبت به یک دنبالهی مستقیم در پیش گرفته باشد. «فرشتگان سقوطکرده» قرار بود به عنوان سومین داستان در فلم «چانگکینگ اکسپرس» گنجانده شود، اما در نهایت کارگردان آن را به یک فلم بلند مستقل تبدیل کرد.
کار-وای در حال حاضر تنها به عنوان نویسندهی فلمنامه ذکر شده، بنابراین در صورتی که کارگردان دیگری به پروژه ملحق شود، احتمال ساخته شدن فلم در آیندهی نزدیک وجود دارد. با این حال نباید انتظار داشت که «کریستفر دویل» فلمبردار با کار-وای همکاری کند، چرا که او اخیراً با فلمساز روابطش را قطع کرده است.
کار-وای در سال ۱۹۹۸ در مصاحبه با مجله «بمب» گفته بود: «برای من «چانگکینگ اکسپرس» و «فرشتگان سقوطکرده» یک فلم سه ساعتهاند. من همیشه فکر میکردهام که این دو فلم باید با هم و یکجا دیده شوند. در واقع، مردم در یک مصاحبه از من پرسیدند: «شما این دو داستان که به یکدیگر هیچ ارتباطی ندارند را ساختهاید، چگونه میتوانید آنان را به یکدیگر مرتبط بدانید؟» گفتم: «شخصیتهای اصلی «چانگکینگ اکسپرس» شخصیتهای «فی وانگ» یا «تاکاشی کانشیرو» نیستند، اما خود شهر، شب و روز هنگ کنگ چرا. این دو فلم در کنار هم نور و ظلمت هنگ کنگاند.» من این فلمها را تغیرپذیر به هم میدانم، شخصیت «فی وانگ» میتواند شخصیت تاکاشی در «فرشتگان سقوطکرده» باشد؛ «بریجت لین» در «چانگکینگ اکسپرس» میتوان «لئون لی» در «فرشتگان سقوطکرده» باشد. همهی شخصیتهایشان به هم تغییرپذیرند. در ضمن، در «چانگکینگ» ما از فاصلهی بسیار دور و با لنز لانگ فلمبرداری میکردیم، اما شخصیتها به نظر به ما بسیار نزدیک میرسیدند.»