صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک مجسمه از بالاحصار کندز کشف شد

یک مجسمه از بالاحصار کندز کشف شد

پولیس کندز مجسمه ای را که در پی کندنکاری غیرقانونی از بالاحصار شهر کندز پیدا شده، ضبط کرده است.
عصمتالله مرادی، سخنگوی والی کندز کشف و ضبط این مجسمه را تأیید کرد، اما جزییات بیشتر در این زمینه نداد.
هجرتالله اکبری، سخنگوی پولیس کندز گفته است که این مجسمه روز دوشنبه، سیویکم سنبله به دست پولیس افتاده است.
گفته شده است که پولیس این مجسمه را به ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز سپرده است.
مجسمه کشف شده، ظاهراً مرد کهنسالی را نشان میدهد که یک عصا در دست دارد.
در مورد قدمت این مجسمه اطلاعاتی در دست نیست.
نجیم رحیم، روزنامه‌‌نگار، در فیسبوکش نوشته است که از ظاهر این مجسمه و تاریخ میلادیای که در عقب آن حک شده است، چنین بر میآید که از نگاه فرهنگی و نمادین پیوندی به شرق قدیم ندارد.
او به نقل از منابعی در ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز نوشته است که ممکن است این مجسمه متعلق به دوران حضور بریتانیاییها در کشور باشد.