صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بلیت سینماها ۱۵ سنت می‌شود

 بلیت سینماها ۱۵ سنت می‌شود

به نقل از روایتی، شرکت ایامسی تیهترز به تازگی یکی از بدترین دورههای تاریخ ۱۰۰ ساله خود را تحمل کرده است. در حالیکه این زنجیره سالنهای سینما میخواهد ۱۰۰ پرده خود را بیستم آگوست پس از ماهها تعطیلی به خاطر پاندمی کووید -۱۹ دوباره افتتاح کند، راهی جدید برای بازگرداندن مخاطبان پیدا کرده است.
فقط به مدت یک روز، قیمت بلیت سینماهای ایامسی ۱۵ سنت خواهد بود. این تقریباً برابر با قیمت سینماها در سال ۱۹۲۰ است.
البته این قیمت بلیت شامل بلاکباسترهای جدید نخواهد بود. ایامسی در روز اول فلم‌‌هایی قدیمیتر از جمله «پلنگ سیاه» و «امپراتوری حمله میکند» را پخش خواهد کرد. ایامسی میخواهد سالنهای سینمای خود در ایالات متحده را به صورت مرحلهای افتتاح کند و هدفش این است که تقریباً دو سوم از بیش از ۶۰۰ سالن خود را تا زمان اکران فلم «تنت» کریستوفر نولان در روز سوم سپتامبر باز کرده باشد. این شامل سالنهای بازارهای عظیمی از جمله نیویورک و لسآنجلس نمیشود چون مسئولان هنوز اجازه افتتاح دوباره سینماها را به خاطر نگرانیهای سلامت عمومی ندادهاند.
این زنجیره سینماها از روز بیستویکم آگوست به بعد شروع به نمایش تعدادی از فلم‌‌های قدیمیتر از جمله نسخه دهمین سالگرد «تلقین» و همچنین «بازگشت به آینده»، «شکارچیان روح» و «گریس» میکند. قیمت بلیت ورودی این نمایشها ۵ دالر خواهد بود. این فلم‌‌ها شامل پروژه تریلر «قاطی کرده» با نقشآفرینی راسل کرو و «جهشیافتگان جدید» میشوند.این زنجیره سینماها همچنین به اعضای برنامه اشتراکش یک برنامه انگیزشی پیشنهاد داده و آنها میتوانند تا پایان اکتبر از اعتباری ۱۰ دالری بهره ببرند. 
همچنین ایامسی قول داده تا جون ۲۰۲۱ قیمت خدمات اشتراک خود را افزایش ندهد و مجموعهای از تدابیر پاکسازی را اجرایی و سالنهای خود را با ظرفیت محدود اداره میکند تا سینماروها بتوانند فاصلهگذاری اجتماعی را انجام بدهند.