صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری نخستین نمایشگاه تابستانی تولیدات محلی در بامیان

برگزاری نخستین نمایشگاه تابستانی تولیدات محلی  در بامیان

پس از برداشتهشدن وضع قرنطین و ورود هزاران گردشگر داخلی به ولایت بامیان، نخستین نمایشگاه تابستانی تولیدات محلی در این ولایت گشایش یافت.
در این نمایشگاه انجمنهای زنان تجارتپیشه و کشاورزان از سراسر بامیان ساختههای دستی و محصولات کشاورزیشان را برای دو روز به نمایش گذاشتهاند.
سیدانور رحمتی، والی بامیان هدف از برگزاری این نمایشگاه تابستانی را پشتیبانی از انجمنهای زنان تجارتپیشه و کشاورزان و بازاریابی برای محصولات و تولیدات محلی بامیان عنوان میکند.
آقای رحمتی از ورود بیپیشینهٔ گردشگران در روزهای عید به بامیان خبر میدهد و از آنها میخواهد که از نمایشگاه تابستانی تولیدات محلی این ولایت دیدن کنند.
زنان تجارتپیشه و کشاورزان بامیانی از برگزاری نخستین نمایشگاه تابستانی استقبال میکنند و ادامۀ برگزاری اینگونه نمایشگاهها را برای بازاریابی و معرفی ساختههای دستی و محصولات کشاورزیشان بسیار سودمند میدانند.
عذرا لعلی و زهرا کاظمی دو تن از زنان تجارتپیشه میگویند، ساختههای دستی را که در روزهای قرنطین تولید کردهاند، در این نمایشگاه به نمایش گذاشتهاند تا با فروختن آنها مصرف خانوادههای خود را تأمین کنند.
شماری از گردشگران هنگام بازدید از این نمایشگاه، محصولات کشاورزی و تولیدات محلی بامیان را بیمانند میخوانند.
فرآوردههای محلی و ساختههای دستی زنان بامیانی شهرت جهانی دارند.
این ولایت در سال ۲۰۱۶ میلادی به دلیل تولید ساختههای دستی با کیفیت و کمیاب عضویت شهرهای خلاق جهان را از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) کسب کرد.