صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک نمایشگاه هنردر توکیو مشتریان خود را برای «سرقت» فراخواند

یک نمایشگاه هنردر توکیو مشتریان خود را برای «سرقت» فراخواند

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آثارهنری دریک نمایشگاه آثار هنری در جاپان، در فاصله فقط چند ساعت به کاملاً به سرقت رفته است. برگزارکننده های این نمایشگاه، از مهمانان خود تقاضا کرده بودند تا این آثار را «سرقت» نمایند. مهمانان این نمایشگاه فقط چند دقیقه پس از اعلام این فراخوان، به محل حاضر شده و تمام این نمایشگاه را خالی کرده اند.
به گفته توتا هازِگاوا، برگزارکننده این نمایشگاه به خبرگزاری فرانسه «هدف این بود تا با چنین اقدامی، رابطه بین هنرمند و بازدیدکننده های آثار هنری  تغییر نماید.»    
بنابر اظهارات هازگاوا، قرار بود این نمایشگاه در ادامه ده روز برای سرقت برگزار شود؛ اما به دلیل « به چپاول رفتن» آثار این نمایشگاه، جمعه شب نمایشگاه مذکور پایان یافته است.
فراخوان سازماندهندگان این نمایشگاه خیلی به سرعت از طریق انترنت منتشر گردید و حدود ۲۰۰ تن پس از این اعلام پنجشنبه شب به ساختمان این نمایشگاه رفته اند.
با آنکه زمان «چپاول» به ساعت ۱۲ شب برنامه زیری شده بود، اما به دلیل هجوم مردم، نیم ساعت قبل آغاز گردید و در ادامه فقط ده دقیقه تمام آثار ربوده شدند.
ظاهراً تمام افرادی که این آثار را به سرقت برده اند، هواداران آثار هنری نبوده اند، زیرا فقط لحظاتی پس از این رویداد شماری از این آثار درانترنت برای فروش با بهای تا معادل ۸۳۰ یورو عرضه شده اند.
هازگاوا با وجود به سرقت رفتن سریع این نمایشگاه، با نتیجه گیری مثبت از رفتار سارقان، گفته است که آنان خیلی رفتار «منظم» داشته اند وحتی بعضی از این افراد، اگر کیف پول کسی را یافته بوده است، به برگزارکننده ها تسلیم داده اند.