صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نی: محبوب الله حکیمی هر چه زودتر آزاد گردد

نی: محبوب الله حکیمی هر چه زودتر آزاد گردد

کابل(پژواک،۱۶سرطان۹۹): حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، ازمسوولان رياست عمومى امنيت ملى خواست تا محبوب الله حکیمی خبرنگار در ولایت زابل را آزاد سازند .
درخبرنامه اى حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان (نی) که   در دسترس آژانس خبری پژواک، قرار گرفته آمده است که  حکیمی خبرنگار رادیو بیان در زابل، از چهارشنبۀ گذشته بدینسو دربند امنیت ملی به سر میبرد.
منبع می نویسد :« در فلمی که ۲۴ ساعت قبل از نشر این خبرنامه، بدینسو در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود، حکیمی میگوید که از حساب فسبوک اش مواردی نشر شده است که اهانت به رئیسجمهور است و از آن بابت معذرت میخواهد.»
نی به این باور است که ضبط و نشر چنین ویدیویی که به اساس قرائن از سوی امنیت ملی انجامشده است، غیرقانونی و در تضاد با قانون رسانههای افغانستان است.
به نقل از خبرنامه، بر اساس قانون رسانههای همگانی، هر خطای رسانهای باید از سوی کمیسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانهای در وزارت اطلاعات و فرهنگ بررسی شود.
منبع می نویسد:« امنیت ملی باید درزمینۀ خطاهای رسانهای و بررسی آنها اقدام نکرده و بگذارد که قانون رسانههای افغانستان تطبیق گردد.»
نی ، از ریاست عمومی امنیت ملی میخواهد که محبوب الله حکیمی را هر چه زودتر آزاد کند، تا باشد که بر اساس قانون، دوسيۀ مذکور از سوی کمیسیون بررسی تخلفات و شکایات رسانهای در وزارت اطلاعات و فرهنگ بررسی گردد.