صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جایزه بهترین فلم گلدن گلوب به 1917 رسید

جایزه بهترین فلم گلدن گلوب به 1917 رسید

جنیفر انیستن و ریز ویترسپن که اینروزها سریال موفق مورنینگ شو را عرضه کردهاند، برای اهدای دو جایزهنخست مراسم در بخش تلویزیون روی صحنه آمدند. رامی یوسف برای سریال رامی، جایزهی بهترین بازیگر مرد سریال کمدی و موزیکال را گرفت و راسل کرو برای  هم جایزهی بهترین بازیگر مرد The Loudest Voice را در رشتهی بهترین بازیگر مرد سریال تلویزیونی محدود یا فلم تلویزیونی دریافت کرد. نخستین جایزهی چرنوبیل را استلان اسکارسگارد برای بخش بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای سریالهای تلویزیونی، سریالهای محدود و فلم‌‌های تلویزیونی گرفت. او یادی از میلوش فورمن بزرگ کرد که گفته بود قیافهی اسکارسگارد را یادش نمیماند.
جایزهی بهترین سریال درام سال را Succession برد. در شرایطی که گیم آو ترونز با وجود پخش شدن فصل پایانیاش، حضوری در این بخش نداشت. شاید بس که انتقادهای فراوانی از سوی مخاطبان، بهآن شده بود.
نخستین جایزهی فلیبگ در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن سریالهای کمدی و موزیکال به فیبی والر-بریج رسید.
قطعیترین جایزهی مراسم: بونگ جون هو برای پارازیت، جایزهی بهترین فلم خارجی زبان سال را دریافت کرد. با پخش قسمتهایی از تاریخ حضور الن دجنرس در شوهای تلویزیونی، از این چهرهی بانفوذ رسانهای در گلدن گلوب 2019 تقدیر شد.
او گفت جادوی تلویزیون در این است که میتوانی با مردم ارتباط برقرار کنی. وقتی مردم میآیند بهاو میگویند یک دورهی سخت را با شوی تلویزیونیاش بهتر گذراندهاند یا الهام گرفتهاند تا بهکسی دیگر کمک کنند تا روزگار بر او بهتر بگذارد، همین چیزهاست که به او نیرو می‌‌بخشد.
امشب شب سریال نهچندان مشهور اچبیاو، Succession است. براین کاکس، رامی مالک و کیت هرینگتن را کنار زد و جایزه بهترین بازیگر مرد سریال درام را گرفت.
آقای تارانتینو بهحقاش رسید و جایزهی بهترین فلمنامه را برای روزی روزگاری در هالیوود، در حضور فلم‌‌هایی مثل آیریشمن و پارازیت دریافت کرد.
استاد باهیجان همیشگیاش از قهرمانان فلمنامهنویساش، رابرت بولت و جان میلیوس تقدیر کرد، گفت که لازم نیست از کسی تشکر کند چون فلمنامه را خودش نوشته، اما این بار فرق میکند. چون گروه بازیگرانی داشته که بهفلمنامهاش افزودهاند، و در انتها از همسرش که «جلوی تلویزیون نشسته و نخستین فرزندش را در شکم دارد»، تشکر کرد.
لورا درن فرزند بروس درن، که در صحبتهایش گفت نخستین بار چهارده ساله بود که بهاین مراسم آمده، رقبایی مثل جنیفر لوپز و مارگوت رابی را کنار زد و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را گرفت.
فیبی والتر-بریج برای فلیبگ، جایزهی بهترین سریال کمدی را گرفت و از اوباما تشکر کرد که اسم سریالاش را در فهرست محبوبهایش گنجانده است.
التون جان بزرگ بههمراه همکار ترانهسرایش برای ترک زیبایش برای فلم راکت من، جایزهی بهترین آواز اریجینال را برد. آنها به یک همکاری 52 ساله اشاره کردند و این که برای نخستین بار است که جایزهای را در کنار هم میبرند.
پاتریشیا آرکوئت که جایزهی بهترین بازیگر مکمل زن سریال تلویزیونی محدود یا فلم تلویزیونی را برای The Act گرفت
جایزهی سیسیل ب دمیل به تام هنکس رسید که امسال نقشآفرینی بهیادماندنی در فلم روزی زیبا در همسایگی داشت.
جایزهی بهترین کارگردانی، نه بهکوئنتین تارانتینو رسید و نه بهمارتین اسکورسیزی. سام مندس برای 1917 این جایزه را برد و البته آن را بهاسکورسیزی تقدیم کرد و پس از یادی از پدربزرگاش که در سن بالا برای شرکت در جنگ جهانی دوم ثبت نام کرده بود، ابراز امیدواری کرد تا دیگر هیچ جنگ جهانی اتفاق نیفتد.
یک جایزهی قابل پیشبینی دیگر. میشل ویلیامز جایزهی بهترین بازیگر زن سریال تلویزیونی محدود یا فلم تلویزیونی را برای بازی در نقش گوئن وردون در سریال فاسی/وردن دریافت کرد.
عوامل سریال چرنوبیل، برای گرفتن جایزهی در رشتهی بهترین سریال محدود و فلم تلویزیونی سال روی صحنه آمدند. آنها سریال را بهمردم شجاع همان منطقه تقدیم کردند. باتوجه بهاستقبال گسترده از این سریال مهم و جذاب، انتظار این انتخاب هم میرفت.
نخستین جایزه برای «جوکر»، فلم -پدیدهی 2019. استعداد نوآمدهی سینمای جهان Hildur Guðnadóttir یک خانم جوان، جایزه را برای ساختن موسیقی متن توهمی و تازهاش برای این فلم گرفت.
...و لحظه ‌‌ی بهیادماندنی گلدن گلوب 2019 فرارسید.
وقتی باید از میان پنج نامزدی که هر کدام لایق دریافت جایزهی بهترین بازیگر مرد نقش مکمل بودند، پاچینو، پشی، هنکس، هاپکینز و پیت، یکی انتخاب میشد. و برد پیت برای اجرای کمنظیرش در «روزی روزگاری... در هالیوود»، جایزه را گرفت.
پیت سازندهی فلم را «آقای تارانتینو» و «برادرم» نامید و گفت اگر دیکاپریو نبود، این موفقیت را بهدست نمی آورد. و آخر سخنرانیاش گفت: فردا اگر فرصتاش را داشتید با یک نفر مهربان باشید. بهآن نیاز داریم.
تارون اگرتون برای بازی در نقش التون جان در فلم راکت من، جایزهی بهترین بازیگر نقش اول مرد را گرفت و بهنظر میرسید خود التون جان، بیش از اگرتون از این جایزه خوشحال شده.
جایزهی بهترین بازیگر زن را Awkwafina برای فلم وداع گرفت. این بازیگر چینی که از این انتخاب شگفتزده شده بود، روی صحنه بهپدرش گفت که بالاخره یک شغل پیدا کرده است.
یک جایزهی قابل پیشبینی دیگر برای آقای تارانتینو و تیماش. جایزهی بهترین فلم در بخش موزیکال و کمدی، به «روزی روزگاری... در هالیوود» رسید.
واکین فینیکس برای جوکر، جایزهی بهترین بازیگر را گرفت. جایزه را روی زمین گذاشت و چند بار از F word در میان کلماتاش استفاده کرد. و باموهای ژولیده از همکاراناش تشکر کرد و در حالتی ظاهرن غیرطبیعی یکی از چند نفری در مراسم امشب بود که بهماجرای آتشسوزی استرالیا و تغییرات اقلیمی اشاره کرد.
رنه زلوگر با جایزهای که برای ایفای نقش جودی گارلند افسانهای در فلم جودی گرفت، بازگشتی باشکوه پس از چند سال بهسطح اول سینمای جهان داشت.
شوک مراسم اما دادن جایزهی بهترین فلم در بخش درام، بهفلم 1917 سام مندس بود. بهاینترتیب آیریشمن، دست خالی مراسم را ترک کرد.