صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کتاب «اصل انواع» داروین نیم میلیون دالر به فروش رسید

کتاب «اصل انواع» داروین نیم میلیون دالر به فروش رسید

۱۶۰ سال از انتشار کتاب "اصل انواع" یا "خاستگاه گونه ها" چارلز داروین میگذرد. با این حال هنوز از داروین به عنوان با نفوذترین زیست شناس جهان یاد می شود. یک نسخه کتاب "اصل انواع" او نیم میلیون دالر امریکایی به فروش رسید.
این کاپی کتاب داروین را روبرت کاسپری، یک گیاه نشان آلمانی از او به دست آورده بود. شرکت حراجی "بونهام" گفته است که تقریبا نیم میلیون دالر امریکایی این نسخه کتاب داروین به فروش رسیده است. گفته شده است که بعد از فروش اولین نسخه کتاب "اصل انواع" از داروین، این قیمتیترین کتابی است که به فروش رسیده است. شرکت حراجی "بونهام" گفته است که این نسخه کتاب ۱۶۰ساله داروین (Origin of Species by Means of Natural Selection )  را که حراجی شده بود، از طریق تلفون از یک شخص آلمانی به قیمت ۵۰۰ هزارو ۷۵ دالر امریکایی خریداری کرده است. همچنین این شرکت گفته است که این کتاب تقریبا ۱۰۰ سال در یک کلیکسون شخصی نگهداری شده بود.
چارلز داروین بریتانیایی که هنوز هم به عنوان با نفوذ ترین زیست شناس جهان یاد می شود، کتاب "اصل انواع" اش را در سال ۱۸۵۹ میلادی به چاپ رساند. این کتاب داروین از محدود کتاب هایش بود که آنرا برای اعضای خانواده و دوستانش اهدا کرده است.
نظریه تکاملی داروین
بنا بر تیوری منشاء و خاستگاه مشترک، همه موجودات زنده از سرچشمه یکسانی بر می خیزد. نظریه تکاملی چارلز داروین بیش از هر چیز، چالش بزرگی برای "داستان خلقت" در روایت دینی آن بود. تا زمان داروین آفرینش موجودات زنده به نقل از کتاب های مقدس پایه ای برای توضیح تنوع و کثرت موجودات تلقی می شد. به نظر داروین، خالقی با برنامه ای منظم، دست به آفرینش زندگی نزده است، بلکه در اساس روندی بی برنامه و منطبق بر اصل انتخاب طبیعی موجب شکل گیری موجودات مختلف شده است. انتحاب طبیعی نیز به نوبه خود متکی به تصادف و ضرورت می باشد.
داروین با بررسی ، طبقهبندی و مقایسه فوسیلها با انواع موجودات زنده در دوران جدید به تغییرات رخداده از طریق تکامل پی برد. او روند تکاملی در طبیعت را مشابه تحول حیوانات از طریق پرورش و تغییر گیاهان از طریق کشت میدانست. این گونه تعینات هدایت شده از طرق پرورش و کشت در واقع تکاملی باشتاب و یا تکامل در زمانی کوتاه میباشد.
در نسخه کتاب داروین که نیم میلیون دالر به فروش رسیده است، نوشته شده: پروفیسور کاسپری/ کونیکسبرگ/ از طرف نویسنده. "این کتاب در قرن بیستم ایدوارد برادفورد تیتچنر، روانشانس انگلیس و استاد دانشگاه خریداری شده بود و بعدا به صاحب فعلی رسیده است."