صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری نمایشگاه عکاسی در مورد ابعاد مختلف زند‌گی زنان افغان

برگزاری نمایشگاه عکاسی در مورد ابعاد مختلف زند‌گی زنان افغان

یک بانوی عکاس بیست عکس را از دلسبتهگیهایش در بارۀ زنان کشور و چهره کمتر دیده شده از زنان افغان برای یک روز به نمایش گذاشت.
این بانوی عکاس میگوید که بخشی ازعکسهایش نشاندهندۀ ماندن زنان کشور در میان سنت و مدرنته است، اما بخش دیگری آن زنان کشور را از قومهای گونهگون کشور نشان میدهد که تاکنون دیده نشده اند. فاطمه حسینی میگوید که وی در این عکسها به همه کلیشههایی دست زده است که همیشه در باره زنان افغان در بیرون از کشور یاد می شوند.
بیست عکس که در چهار بخش دلبستهگیهای یک عکاس بانو را در باره زنان کشور در سفارت چین در کابل به نمایش گذاشته شده اند.
حمیرا نجمی - بازدیدکننده این نمایشگاه گفته است:«عکسهای جالبی بودند. به گونه مثال من عکسهای را دیدم که نشان می داد زنان برقه یا چادری به سر داشتند که این نشان دهنده سنتی است که در چند دهه گذشته کار گرفته شده و اکنون نیز پوشیدن آن ادامه دارد.»
شماری از عکسهای این بانو، انعکاس دهنده تصویرهای کمتر دیده شده از زنان کشور هستند.
شمسیه شریف - بازدیده کننده دیگر گفت:«بیشتر تصویرهایی بودند که بخشی از سنتها را در کشور نشان می دادند. با وجودی که در هژده سال گذشته پیشرفتهای صورت گرفته اند اما این سنتها تاکنون در جامعه ما حاکم هستند.»
فاطمه حسینی عکاس این عکسها میگوید که وی در این عکسها به کلیشههای دست زده است که همواره در بیرون از کشور در باره زنان افغانستان از آنها یاد میشود.
فاطمه حسینی برگزار کننده و عکاس نمایشگاه گفت:«چهار مجموعه به نمایش گذاشته شده است که «گذری از برقه است یاد» میشود که بگویم دلبستگیهای من در دورههای گونهگون است. یعنی من از برقه شروع کردم و رو به رویی  زن افغان با برقه و زندگی مدرنته نشان دادیم و بعد مجموعه دیگرم را که خراسانی است در آن قومهای گوناگون را با چهرههای گوناگون از زنان کشور را نشان دادیم.»
اگر چه شماری از عکسهای این نمایشگاه به گونه روشن بازتاب دهنده حجاب همچون یک سنت هستند اما در گوشه دیگر محل برگزاری این نمایشگاه در عکس هایی نیز از زنان و نخست بانوان کشور دیده میشوند که این عکسها به دهه شصت بر می گردند؛ عکسهایی که هیچ نشانهای از سنتها در آن ها دیده نمی شود.