صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نامه انشتین در رد مذهب حدود سه میلیون دالـر فروخته شد

نامه انشتین در رد مذهب حدود سه میلیون دالـر فروخته شد

یک نامه دستنوشته آلبرت انشتین که در آن با مفهوم دین کلنجار میرود، سهشنبه ۴ دسمبر (۱۳ قوس) در حراجی در نیویورک به قیمت دو میلیون و ۹۰۰ هزار دالر فروخته شد.
انشتین این متن را که به "نامه خدا" شهرت یافته در سال ۱۹۵۴ نوشته بود و پیش از آغاز حراج انتظار میرفت به قمیت یک و نیم میلیون دالر فروخته شود.
این دانشمند برنده جایزه صلح نوبل "نامه خدا" را یک سال پیش از مرگش و در پاسخ به یکی از آثار اریک گوتکیند، فیلسوف آلمانی نوشته است.
این نامه تقریر مهمی در مباحثه میان علم و دین به شمار میآید.
دفتری که مسئولیت حراج این نامه تاریخی را بر عهده دارد در بیانیهای نوشته "این نامه خصوصی و قابل توجه، یک سال پیش از مرگ انشتین نوشته شده و در آن، او به واضحترین شکل دیدگاههای فلسفی و دینی خود را بیان میکند".
در این نامه که نسخه اصلی آن به آلمانی نوشته شده انیشتین مخالفتش را با باور به خدا مطرح میکند.
آلبرت انشتین در این نامه مینویسد "واژه خدا برای من چیزی نیست جز بیان و نتیجه ضعف بشر". به گفته این فیزیکدان "کتاب مقدس مجموعهای است از افسانههای قابل احترام، اما همچنان بدوی و اولیه". او ادامه میدهد: "هیچ تفسیری و یا نکتهای هر قدر هم دقیق و زیرکانه نمیتواند نظر من را در این باره تغییر دهد."
انشتین همچنین با احترام به جامعه یهودیان که به آن تعلق دارد درباره هویت یهودی خود مینویسد "همچون همه ادیان دیگر، تجسم خرافات اولیه" است.
این اولین نامه انشتین نیست که در حراج به فروش میرسد.
از او نامههای دیگری نیز به حراج گذاشته شده، از جمله یادداشت ۱۹۲۸ او درباره تئوری نسبیت که به قیمت ۱۰۳ هزار دالر به فروش رفته بود.
یک نامه دیگر او نیز درباره زندگی شاد در سال ۲۰۱۷، در بیتالمقدس به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار دالر به فروش رفت.