صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جشن همدلی؛ نمایشگاهی برای آشنایی با آفریده‌های هنری و فرهنگی کشور

جشن همدلی؛  نمایشگاهی برای آشنایی با آفریده‌های هنری و فرهنگی کشور

در این نمایشگاه، گوشههایی از فرهنگ، هنر، تاریخ، خشونتها در برابر زنان و چالشهای دانشجویان افغانستان، در بیش از صداثر هنری به نمایش گذاشته شدهاند.
شماری از هنرمندان و دانشجویان جوان کشور، بیش از صد آفریدۀ هنری شان را در نمایشگاه «جشن همدلی» در دانشگاه کابل به نمایش گذاشتهاند.
مسؤولان و برگزار کنندگان این نمایشگاه، هدف از برگزاری آن را آشنایی شهروندان کشور با آفریدههای هنری و فرهنگی افغانستان میگویند و میافزایند که بیش از هشت آفریدۀ هنری را به بهای بیش از سههزار دالر در این نمایشگاه به فروش رساندهاند.
آفریدههای هنری این نمایشگاه میناتورها، نقاشیها و شبکهکاریهای ۵۰ هنرمند جوان است که ۲۵تن شان دختران استند.
یما ادیب کابلی، نقاش و مسؤول جلوه گاه هنر در باره گفت: «همدلی بهتر از هم زبانیست؛ ما خواستیم با نمایشی از اثرهای هنری یک همدلی ایجاد کنیم و توسط این نمایش بتوانیم لبخند به لبهای خسته بخشیم.»
سمیع فقیری، نقاش دیگر نیز افزود: «هدف ما آن است که هنرمندان را گردهم بیآوریم و نمایشگاۀ خوبی از اثرهای هنری را زیرنام نمایشگاه همدلی برگزار کنیم.»
اثرهای این نمایشگاه، همه توسط دست هنرمندان پسر و دختر کار شدهاند.
زیباییهای طبیعت، حیوانات کمیاب وحش و بازیهای محلی افغانستان تصویرهای دیگریست که توسط این هنرمندان نقاشی شدهاند.
شماری از شرکت کنند‌‌گان این نمایشگاه، از برگزاری این نمایشگاه استقبال میکنند و آن را فرصتی برای معرفی هنر و فرهنگ کشور میگویند.
مریم ژولید، یکی از این اشتراک کنندگان گفت: «برخی از تابلوها پیام در بارۀ صلح و در بارۀ زنان داشتند و تمام این اثرها خیلی خوشایند بودند و یک پیام واضیحی داشتند.»
زبیر عارف، اشتراک کنندۀ دیگر نیز بیان داشت: «در میان جنگها افغانستان بسیاری از اثرهای هنریاش را از دست داده است و برگزاری چنین نمایشگاهها میتواند که انگیزش دوباره سازی یک فرهنگ تازه را برای ما بدهد.»
این دومین نمایشگاه اثرهای هنری است که زیرنام جشن همدلی برگزار میشود.