صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقاشی در آیینۀ صلح؛ نمایشگاهی برای ترویج همدیگرپذیری در بلخ

نقاشی در آیینۀ صلح؛  نمایشگاهی برای ترویج همدیگرپذیری در بلخ

یک نمایشگاه نقاشی زیر عنوان «نقاشی در آیینه صلح»، دیروز (یکشنبه،۲۲ میزان) برای دو روز در شهر مزارشریف راه اندازی شد.
برگزار کنندهگان این نمایشگاه، میگویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه، تشویق مردم به هنر و نیز زندهگی مسالمتآمیز است.
آنان میگویند از ادامۀ جنگ و خشونتها در کشور خسته شدهاند و اکنون با نمایش اثرهای هنری ، میخواهند پیام صلحخواهیشان را به شهروندان کشور برسانند.
عزیزالله توخی، نقاش و برگزار کنندۀ این نمایشگاه، میگوید که دهها اثر هنری در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده اند: «اگر ما یک نگارستان درست میداشتیم ما مجبور نمیشدیم در شهرداری مزارشریف در فضای باز نمایشگاه خود را راه اندازی کنیم.»
وی، در ادامه افزود: «ما اتحادیۀ هنرمندان در افغانستان نداریم، باید اتحادیه هنرمندان داشته باشیم که درد ما و مشکلات ما را به حکومت برساند.»
فرزانه اخلاقی، دانشآموز صنف دوازدهم مکتب است، او بیست و یکسال دارد و دوسال میشود که به هنر نقاشی روآورده است.
وی، پنج اثر هنریاش را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است: «پنج اثر هنری دارم که تمامش نقاشی است و پیام این اثرها همه صلح است.»
تابلوی کبوترهای سفید رنگ در حالی پرواز که نمایی از صلح است، مردی کشاورزی که در فضای آرام مصروف کشتزارهای خود است از جمله تابلوهایی است که فرزانه آن را آفریده و در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
بیشتر بازدید کنندهگان این نمایشگاه، جوانان استند. آنها از راه اندازی این نمایشگاه استقبال میکنند.
فهیم، باشندۀ مزارشریف، یکی از بازدید کنندهگان این نمایشگاه گفت: «راه اندازی چنین نمایشگاه، ما را وا میدارد تا به زند‌‌گی مسالمتآمیز فکر کنیم و به خشونت نه بگوییم.»
عاطفه، یکی دیگر از باشندهگان مزارشریف که او نیز نقاش است، در این باره گفت: «ما میخواهیم توسط هنر، صلح را به نمایش بگذاریم. هنر میتواند نقش خوبی را برای نشان دادن صلح اجرا کند.»
باورها بر این استند که با راه اندازی اینگونه نمایشگاه ها، رویکرد مردم به سوی فرهنگ و هنر به ویژه هنر نقاشی بیشتر خواهد شد.
صالحمحمد خلیق، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ گفت: «راه اندازی این نمایشگاه میتواند که زمینه را مساعد بسازد برای اینکه مردم یک رویکرد داشته باشند به سوی هنر و فرهنگ.»
آفرینشگران این اثرهای هنری میگویند که تلاش ورزیدهاند تا با خلق این اثرها، زیباییها و کاستیهای جامعه را به تصویر بکشند و پیام صلح و زندهگی مسالمتآمیز را وسیله شوند.