صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اهدای جایزه صلح ابن سینا به پژوهشگر امریکایی در کابل

اهدای جایزه  صلح ابن سینا  به پژوهشگر امریکایی  در کابل

مایکل بیری دانشمند شناخته شده جهانی در بخش هنر و تمدن است که اکنون در دانشگاه امریکایی افغانستان مشغول آموزگاری است.
مایکل بیری پژوهشگر و دانشمند امریکایی نخستین جایزه جهانی صلح ابن سینا را در کابل دریافت کرد.
این جایزه از سوی انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان زیر نام همکاری فرهنگها برای صلح به پاس کارهای آقای بیری در بخش فرهنگ کشور به او داده شد.
رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورایی امنیت، در مراسمی به مناسبت اهدای این جایزه روز دوشنبه در کابل گفت: «مایکل بری با پژوهشهایش در باره نگارگری در هرات کهن سال و حوزه تمدنی ما به ما کمک میکند تا با حافظه و خاطره به خواب رفته تمدنی خود تکانهای بدهیم و بدانیم که در این سرزمین چه گنجینههای بزرگی از هنر و فرهنگ ناشناخته مانده اند.»
داوود مرادیان، رییس انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان، گفت: «اگر ما میخواهیم صلح به این سرزمین بیاید، همه ما باید هرکاری که میتوانیم، هر قدمی که میتوانیم برداریم برای رسیدن به  صلح برداریم.»
شرکت کنندهگان این برنامه با آنکه برگزاری چنین برنامهها را اقدامی برای نزدیک ساختن فرهنگها میگویند اما شماری از آنان به همکاریهای فرهنگی میان کشورها در افغانستان به دیده تردی مینگرند.
رهنورد زریاب، نویسنده و پژوهشگر، گفت: «در این جهان روشنفکران به حاشیه رانده شده اند، فرهنگ تجارتی شده است.»
مایکل بیری دانشمند امریکاییست که در سال ۱۹۴۸ در نیویارک به دنیا آمده است. او از سالهای ۱۹۷۰ میلادی به این سو مشغول کار در بخشهای فرهنگی و نیز کمکرسانیهای بشردوستانه و آموزگاری در افغانستان است.
مایکل بیری، دانشمند امریکایی، گفت: «دنیا باخبر باشد که این جا چقدر تمدن پر افکار و فلسفه و هنر صورت گرفته بود که دنیا هم برای افغانستان همین احترام داشته باشد.»
جایزه جهانی صلح ابن سینا نام جایزه ایست که از بهر قدردانی از کارهای کسانی که در راستای همگانی کردن فرهنگها و همزیستی کار میکنند از سوی انستیتوت مطالعات صلح استراتیژیک افغانستان برای نخستین بار در کشور راه اندازی میشود. قرار است مراسم اهدای این جایزه همه‌‍ساله در پایان ماه سنبله برگزار شود.